Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

09 nov 2022

Procesbevillingsnævnet

Sagsværdi og sagsomkostninger i en sag om eksklusion af en andelshaver

Procesbevillingsnævnet har den 27. oktober 2022 meddelt en andelshaver tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 14. januar 2021 (BS-42885/2021).

Denne sag blev anlagt ved Retten på Frederiksberg den 20. november 2019, hvorved en andelsboligforening nedlagde påstand om, at en andelshaver skulle anerkende, at han med rette var
ekskluderet af andelsboligforeningen og fraflytte to andelsboliger med et af retten fastsat varsel.

Andelshaveren nedlagde påstand om frifindelse samt selvstændig påstand om, at andelsboligforeningen skulle anerkende, at han var berettiget til at sammenlægge to andelsboliger.

I stævningen var sagens værdi af andelsboligforeningen opgjort svarende til 1 års leje/boligafgift således svarende til 67.760 kr.

Ved duplik af 12. juli 2021 gjorde andelshaveren gældende, at sagens værdi rettelig burde fastsættes til 1.354.200 kr. svarende til de to andeles samlede værdi.

Ved dom af 27. oktober 2021 blev andelshaverens frifindelsespåstand taget til følge.

Byretten fandt, at sagens værdi skulle opgøres svarende til 1 års leje/boligafgift og fastsatte sagsomkostninger i overensstemmelse hermed

Byretten bestemte, at sagens værdi skulle opgøres i overensstemmelse med praksis om opsigelse og ophævelse af lejemål, der fastsættes til et års leje. Byretten henviste til, at dette var i overensstemmelse med den foreliggende landsretspraksis, og at det var dette beløb, der var betalt retsafgift af.

Byretten tilkendte andelshaveren sagsomkostninger til dækning af udgift til advokat svarende til 35.000 kr.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse

Landsretten tiltrådte, at der ved fastsættelse af sagsomkostningerne i sager om eksklusion fra en andelsboligforening bør tages hensyn til, at der ved eksklusion også forudsættes at ske en realisering af andelen, hvorved der fremkommer en modydelse til andelshaveren. Landsretten udtalte herefter, at der ikke forelå omstændigheder, der kunne begrunde et andet resultat, hvorefter landsretten stadfæstede byrettens resultat.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 22/02528.