Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

09 dec 2022

Procesbevillingsnævnet

Om vildledende markedsføring i reklamefilm for bilforsikring

Procesbevillingsnævnet har den 7. december 2022 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 1. juni 2022 (S-908-21).

Et forsikringsselskab havde i en periode reklameret for en bilforsikring med udsagnet: ”Hvis du får en skade, sætter vi ikke prisen op.”. Reklamefilmen var både blevet vist på TV og gjort tilgængelig på YouTube. Forsikringsselskabets forsikringsbetingelser indeholdt dog dels bestemmelser, der tillod forsikringsselskabet at hæve prisen på forsikringen i tilfælde af en skade, dels bestemmelser om, at en skade medførte udsættelse af en årlig præmienedsættelse og forhøjelse af selvrisikoen. Dette fremgik ikke af reklamefilmen.

Anklagemyndigheden rejste tiltale om overtrædelse af markedsføringslovens vildledningsforbud i lovens § 5, stk. 1, og § 6, stk. 1.

For byretten forklarede forsikringsselskabet, at selskabet på intet tidspunkt i den periode, hvor reklamefilmen blev vist, havde sat prisen op som følge af skader.

Byretten idømte forsikringsselskabet en bøde på 16,9 millioner kr.

Byretten fandt, at forsikringsselskabet ved reklamefilmen havde overtrådt markedsføringslovens vildledningsforbud. Byretten fandt, at det ikke ved afgørelsen af, om der var tale om vildledende markedsføring, kunne tillægges vægt, at forsikringsselskabet ikke havde gjort brug af sin mulighed i aftalegrundlaget – forsikringsvilkårene – for at hæve priserne. Afgørende var derimod en vurdering af reklamefilmen sammenholdt med det produkt, som forsikringstageren køber, dvs. forsikringsvilkårene. På denne baggrund blev forsikringsselskabet kendt skyldig i overtrædelse af markedsføringsloven.

Forsikringsselskabet ankede dommen til landsretten.

Landsretten frifandt forsikringsselskabet

Landsretten ændrede byrettens dom og frifandt forsikringsselskabet med henvisning til, at der ved vurderingen af, om en erhvervsdrivende har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger om et produkts egenskaber, må der lægges vægt på ikke blot de formelle aftalevilkår men tillige på produktets reelle egenskaber.

Angående spørgsmålet om præmieforhøjelse henviste landsretten blandt andet til, at forsikringsselskabet i intet tilfælde i gerningsperioden havde gennemført en prisstigning over for en kunde som følge af en skade. I forhold til spørgsmålet om udsættelse af den årlige præmienedsættelse og forhøjelse af forsikringens selvrisiko henviste landsretten blandt andet til, at en naturlig sproglig forståelse af udsagnet om, at forsikringsselskabet ikke ”sætter prisen op”, ikke omfattede en udsættelse af en præmiereduktion eller en forøgelse af selvrisikoen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 22/12471.