Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

14 feb 2022

Procesbevillingsnævnet

Advokatbeskikkelse i sag om erstatning for ulovlig frihedsberøvelse

Procesbevillingsnævnet har den 10. februar 2022 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning, der er truffet af Østre Landsret den 13. oktober 2021 (BS-31986/2021).

Ved Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse af 24. marts 2021 fik en mand medhold i, at han havde været udsat for ulovlig frihedsberøvelse i forbindelse med sin indlæggelse på psykiatrisk afdeling.

Manden ønskede, at domstolene skulle tage stilling til, hvorvidt han var berettiget til erstatning fra Region Hovedstaden, samt at der under sagen skulle beskikkes en advokat for ham. Det Psykiatriske Patientklagenævn indbragte derfor sagen for retten med bemærkning om, at nævnet antog, at en patient kan få prøvet sin påstand om erstatning i en sag efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a, selvom patienten har fået medhold i Det Psykiatriske Patientklagenævn, idet patienter, der får medhold i en klage, ellers vil have en væsentligt dårligere retsstilling i spørgsmål om erstatning end patienter, der ikke får medhold i en klage.

Byretten beskikkede en advokat

Byretten beskikkede en advokat for manden i medfør af retsplejelovens § 470, stk. 2.

Byretten fandt, at bestemmelsen i retsplejelovens § 469, stk. 6, hvorefter krav om erstatning for ulovlig frihedsberøvelse efter begæring skal pådømmes under sagen om frihedsberøvelsens lovlighed, er en undtagelse til udgangspunktet om, at erstatnings- og godtgørelseskrav skal behandles under en almindelig civil sag, og at bestemmelsen kun omhandler den situation, hvor en afgørelse om administrativt bestemt frihedsberøvelse er indbragt for retten til prøvelse af frihedsberøvelsens lovlighed. Retten fandt derfor, at erstatningskravet ikke kunne behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a. På denne baggrund afviste byretten sagen ved dom.

Landsretten afviste at beskikke en advokat

Manden ankede byrettens dom til landsretten og anmodede igen om at få beskikket en advokat.

Landsretten afviste at beskikke en advokat, idet det var et hovedspørgsmål i sagen, om sagen er omfattet af retsplejelovens kapitel 43 a. Landsretten bemærkede endvidere, at der afhængigt af ankesagens udfald kunne blive tale om efterfølgende beskikkelse af advokaten i medfør af retsplejelovens § 470, stk. 2.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/24336.