Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

01 mar 2022

Procesbevillingsnævnet

Foreningsretlige betingelser i forbindelse med ombygning i ejerlejlighed

Procesbevillingsnævnet har den 28. februar 2022 meddelt en ejerlejlighedsejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 8. juni 2021 (BS-48070/2019-OLR).

En ejerlejlighedsejer ønskede at foretage nogle ændringer i sin lejlighed og herved blandt andet foretage en etagegennembrydning og etablere en trappe fra sin lejlighed op til et loftsrum, han have købt af en anden ejerlejlighedsejer i ejerlejlighedsforeningen.

Der opstod i den forbindelse en tvist mellem ejeren og foreningen om sammenlægningen af lejligheden med loftsrummet, idet foreningen blandt andet betingede en fuldmagt til byggeprojektet af en forhøjelse af lejlighedens fordelingstal.

Ejeren iværksatte ombygningsarbejderne uden godkendelse fra foreningen eller byggetilladelse fra kommunen og indledte herefter civilt søgsmål mod foreningen med henblik på at indhente den nødvendige fuldmagt for at få lovliggjort byggeprojektet.

Boligretten frifandt foreningen

Boligretten fandt blandt andet, at ombygningen indebar, at ejerens samlede beboelsesareal blev udvidet, hvorved de oprindelige fastlagte fordelingstal mellem alle foreningens beboelseslejligheder blev forrykket og ikke længere var udtryk for den forudsatte ligelige fordeling af ejendommens fællesudgifter. Boligretten fandt i den forbindelse, at det både var sagligt og legitimt, at foreningen som betingelse for at give en fuldmagt til projektet, krævede indgåelse af en aftale om justering af ejerens bidrag til ejendommens fællesudgifter. Boligretten frifandt derfor foreningen, og ejeren blev samtidig pålagt at tilbageføre etageadskillelsen til den oprindelige stand. 

Landsretten stadfæstede boligrettens dom

Ejeren ankede boligrettens dom til Østre Landsret, der stadfæstede afgørelsen. Landsretten bemærkede blandt andet, at der var tale om konvertering af depotrum til et beboelsesrum, og at disse rum ved foreningens stiftelse ubestridt blev tillagt væsentligt forskellige fordelingstal i forhold til deres areal. Landsretten fandt på baggrund heraf, at foreningen mod ejerens protest kunne betinge en fuldmagt til de foranstaltninger, som var nødvendige til omdannelse af beboelse, af, at lejlighedens fordelingstal blev forhøjet inden for rammerne af de principper, som i øvrigt gælder for ejendommens fordelingstal.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/17144.