Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

29 apr 2022

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af kære da påstand ikke var indtastet på sagsportalen

Procesbevillingsnævnet har den 28. april 2022 meddelt en virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse der er afsagt af Østre Landsret den 15. december 2021 (BS-27589/2021).

I forbindelse med en tvist mellem virksomhederne A og B om mangler ved en maskine, som virksomhed B havde leveret til virksomhed A, blev der afholdt syn og skøn.

Ved beslutning af 1. juli 2021 besluttede byretten bl.a., at hver part skulle bære egne omkostninger til advokat i forbindelse med det afholdte syn og skøn.

Den 15. juli 2021 kærede virksomhed A’s advokat byrettens beslutning ved anvendelse af appelfunktionen på sagsportalen minretssag.dk. Virksomhed A’s påstand blev dog ikke angivet i påstandsfeltet på sagsportalen og dermed ikke i det på sagsportalen automatisk genererede kæreskrift, men fremgik af virksomhedens kæreskrift, som blev indlagt som supplerende sagsoplysninger på portalen.

Landsretten meddelte den 1. oktober 2021 virksomhed A en frist til den 12. oktober 2021 til at berigtige oplysningerne på sagsportalen.

Ved meddelelse af 4. oktober 2021 oplyste virksomhed A landsretten, at sagsportalen ikke gav mulighed for at indtaste påstanden igen, og ansøger anmodede derfor landsretten om at være behjælpelig dermed.

Landsretten afviste kæremål

Ved kendelse af 15. december 2021 afviste landsretten virksomhed A’s kære, da virksomheden ikke inden for den af landsretten fastsatte frist havde fremsat påstand i overensstemmelse med retsplejelovens § 393, stk. 3, jf. § 148 a, stk. 1.

Landsretten anførte bl.a., at det følger af retsplejelovens § 148 a, stk. 1, at blandt andet sager om optagelse af bevis om borgerlige krav anlægges og behandles ved domstolenes digitale sagsportal (minretssag.dk), og at det af forarbejderne til bestemmelsen fremgår, at forpligtelsen til at anlægge og behandle sager på domstolenes sagsportal indebærer, at en retssag skal anlægges digitalt på den måde, som foreskrives på domstolenes sagsportal. Landsretten henviste herefter til den af Domstolsstyrelsen udarbejdede ”Vejledning til minretssag.dk”, hvor det bl.a. fremgår, hvordan en påstand kan ændres på sagsportalen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/28939.