Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

07 apr 2022

Procesbevillingsnævnet

Besiddelse af papir med påskrevet ”Loyal To Familia”

Procesbevillingsnævnet har den 3. marts 2022 meddelt en indsat tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 24. juni 2021 (S-3382-19).

Efter straffelovens § 132 a, stk. 2, straffes den, der – uden at forholdet er omfattet af bestemmelsens stk. 1 om videreførelse af en forbudt eller ved dom opløst forening – på offentligt sted, i kriminalforsorgens institutioner eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds besidder eller anvender en forenings kendetegn, efter foreningen er foreløbig forbudt af regeringen eller opløst ved dom, med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

I 2018 blev der nedlagt et foreløbigt forbud mod foreningen Loyal To Familia.

I en indsats celle blev i 2019 fundet et ark papir, hvorpå der med håndskrift var skrevet ”Loyal To Familia”, og der blev efterfølgende rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens § 132 a, stk. 2. Tiltalen omfattede også et mindre forhold vedrørende overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Byrettens flertal fandt, at forholdet var omfattet af straffelovens § 132 a, stk. 2

Byrettens flertal fandt, at det i sagen omhandlede ark papir måtte sidestilles med besiddelse af et kendetegn for Loyal To Familia og lagde herved vægt på forarbejderne til straffelovens § 132 a, stk. 2, og hensynene bag bestemmelsen, og at den indsatte havde forklaret, at han tidligere havde været medlem af Loyal To Familia.

Den samlede straf blev fastsat til fængsel i 7 dage og en tillægsbøde på 4.000 kr.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten stadfæstede byrettens dom og udtalte i den forbindelse, at straffelovens § 132 a, stk. 2, efter forarbejderne omfatter alle former for kendetegn i bred forstand, herunder navne og logoer.

Landsrettens lagde ved sin afgørelse vægt på, at nogle af bogstaverne i påskriften ”Loyal To Familia” havde et grafisk udtryk, der fik påskriften til at fremstå som et logo, at der på papiret var skrevet andre betegnelser med tilknytning til Loyal To Familia, og at der i cellen også blev fundet et avisudklip vedrørende foreningen. Efter sit indhold og kontekst fandt landsretten herefter, at det pågældende ark papir var egnet til at sende et signal om tilhørsforhold til Loyal To Familia, og at besiddelse heraf kunne give anledning til utryghed som omtalt i forarbejderne.

Landsretten ændrede den samlede straf til fængsel i 7 dage.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/17298.