Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

19 maj 2022

Procesbevillingsnævnet

Sigtedes ret til at overvære retsmøder

Procesbevillingsnævnet har den 18. maj 2022 meddelt en sigtet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. marts 2022 (S-728-22).

Der var i en sag rejst tiltale for drab og drabsforsøg mod en række personer, og der blev berammet hovedforhandling til foretagelse over flere retsdage i perioden marts til juni 2022. En sigtet i de samme forhold ønskede at gøre brug af den ret til at overvære retsmøderne, der følger af retsplejelovens § 748, stk. 1.

Anklagemyndigheden anmodede om, at den sigtede blev anbragt i et lytterum under hovedforhandlingen. Anmodningen var blandt andet begrundet i, at anklagemyndigheden vurderede, at der bestod en høj grad af risiko for, at den sigtedes tilstedeværelse i retten ville kunne påvirke både de tiltalte og vidner i sagen, og at behovet for ekstra sikkerhed ved den sigtedes tilstedeværelse i selve retssalen ville medføre en væsentlig begrænsning af tilhørerpladser.

Den sigtedes forsvarer protesterede mod anklagemyndighedens anmodning blandt andet med henvisning til, at den sigtede fra lytterummet ikke ville have adgang til samtidig med retshandlingen at følge med i sagens akter, til løbende at kommunikere med sin forsvarer eller til at se, hvad der foregik i retslokalet.

Byretten bestemte, at den sigtede skulle overvære hovedforhandlingen fra et lytterum

Byretten fandt, at praktiske grunde talte for, at den sigtede, såfremt han ønskede a overvære retsmøderne under hovedforhandlingen, skulle tage ophold i et lytterum. Byretten bemærkede, at der ikke herved var tale om, at den sigtede blev udelukket fra at overvære retsmøderne i den forstand, der omhandledes i retsplejelovens § 748, stk. 5, og at byretten fandt ordningen retssikkerhedsmæssigt helt ubetænkelig.

Efter retsplejelovens § 748, stk. 5, kan retten på begæring blandt andet beslutte, at en sigtet skal udelukkes helt eller delvist fra at overvære et retsmøde, hvis hensynet til fremmede magter, til statens sikkerhed eller til sagens opklaring eller tredjemand undtagelsesvist gør det påkrævet.

Den sigtede kærede kendelsen til landsretten.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse

Landsretten var enig i byrettens afgørelse og begrundelsen herfor. Landsretten stadfæstede derfor byrettens kendelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 22/07583.