Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

20 maj 2022

Procesbevillingsnævnet

Straffesag om forsøg på egentligt hjemmerøveri

Procesbevillingsnævnet har den 19. maj 2022 meddelt to tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 12. januar 2022. (S-1650-21).

De i alt tre tiltalte blev tiltalt for forsøg på røveri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 21, og forsøg på legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 21. Røveriforsøget var foregået således, at tiltalte 3 havde indledt kontakt med forurettede over en datingapp kaldet ”Sugardaters”, og der var på baggrund heraf indgået en aftale om en seksuel ydelse mellem tiltalte 3 og forurettede. Da tiltalte 3 mødte op på forurettedes adresse, dukkede tiltalte 1 og 2 kort efter op ved døren, hvor hjemmerøveriet herefter blev forsøgt foretaget. Forurettede formåede at få frataget tiltalte 1 og 2 deres medbragte våben, hvorfor tiltalte 1 og 2 – efter en del tumult – forlod gerningsstedet.

Anklagemyndigheden nedlagde påstand om fængselsstraf, og alle tre tiltalte nægtede sig skyldige.

Byretten fandt de tiltalte skyldige i overtrædelse af navnlig straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, jf. § 21

Byrettens flertal anførte, at det ikke kunne afvises, at der var opstået en forudgående personlig relation mellem tiltalte 3 og forurettede, hvorfor røveriet ikke var at anse som et egentligt hjemmerøveri i medfør af straffelovens § 288, stk. 2.

De tre tiltalte blev herefter idømt fængselsstraffe på henholdsvis 2 år for tiltalte 1 og 2 samt 1 år og 6 måneder for tiltalte 3, hvor 1 år var betinget for tiltalte 3´s vedkommende. Alle tre tiltalte blev ligeledes dømt for overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, og for tiltalte 1 i gentagelsestilfælde, jf. § 247, stk. 1.

Anklagemyndigheden ankede byrettens dom til landsretten.

Landsretten fandt de tiltalte skyldige i overtrædelse af navnlig straffelovens § 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 21, og ændrede herved byrettens dom

Østre Landsret fandt i modsætning til byretten, at der ikke ved den forudgående kontakt mellem tiltalte 3 og forurettede var etableret en personlig relation mellem de to, hvorfor røveriforsøget var at anse for forsøg på et egentligt hjemmerøveri. De tiltalte blev herefter dømt for overtrædelse af straffelovens § 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 21.  Landsretten tiltrådte byrettens domfældelse for så vidt angik de tiltaltes overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, og for tiltalte 1´s vedkommende i gentagelsestilfælde, jf. § 247, stk. 1.

Østre Landsret ændrede herefter byrettens dom og idømte ubetingede fængselsstraffe for alle tre tiltalte på henholdsvis 3 år og 9 måneder for tiltalte 1 og 2 samt på 2 år og 6 måneder for tiltalte 3.

Tiltalte 1 og 2 ansøgte Procesbevillingsnævnet om tilladelse til anke til Højesteret.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 22/02165 og 22/02290.