Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

10 maj 2022

Procesbevillingsnævnet

Udvisning af 19-årig tyrkisk statsborger født og opvokset i Danmark

Procesbevillingsnævnet har den 9. maj 2022 meddelt en tyrkisk statsborger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 7. december 2021 (S-1389-21).

Tiltalte, der på gerningstidspunktet i januar 2021 var 18 år gammel, var tyrkisk statsborger, men født og opvokset i Danmark. Han blev i en straffesag fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, ved den 6. januar 2021 under særligt skærpende omstændigheder og på offentligt tilgængeligt sted ved et indkøbscenter at have været i besiddelse af en pistol isat 8 tilhørende patroner, som tiltalte den 7. januar 2021 transporterede til og opbevarede på sin bopæl.  

Byretten tildelte tiltalte en advarsel om udvisning

Byretten fastsatte straffen til fængsel i 2 år og 6 måneder. I forhold til spørgsmålet om udvisning lagde byretten til grund, at tiltalte havde sin familie og danske venner i Danmark, at han havde færdiggjort 10. klasse, og at han siden juni 2020 og frem til anholdelsen i sagen havde arbejdet med madlavning i et kulturhus og i sin brors pizzeria. Tiltalte talte kurdisk, men ikke tyrkisk, og han var årligt på sommerferie i Tyrkiet sammen med sin farmor og farfar, ligesom han i Tyrkiet havde sine bedsteforældre på sin mors side, som han efter det oplyste ikke havde kontakt med. 

Efter en samlet vurdering af på den ene side alvoren af den begåede kriminalitet og tiltaltes tilknytning til Tyrkiet, hvor han måtte anses for ikke at være ganske uden forudsætninger for at kunne etablere sig, og på den anden side, at tiltalte ikke var fundet skyldig i anden kriminalitet og at han ikke tidligere var straffet af relevans for sagen, samt at hans tilknytning til Danmark måtte anses for betydeligt stærkere end hans tilknytning til Tyrkiet, fandt byretten, at udvisning med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Byretten tildelte derfor tiltalte en advarsel om udvisning.

Anklagemyndigheden ankede dommen til landsretten med påstand om skærpelse.

Landsretten udviste udlændingen med indrejseforbud i 6 år

Landsretten – som tiltrådte, at straffen var fastsat til fængsel i 2 år og 6 måneder, dog således, at straffen var en tillægsstraf til to straffedomme i maj og juni 2021 – lagde i forhold til spørgsmålet om udvisning til grund, at pistolen var en halvautomatisk pistol, som var virksom og kunne oplades og affyres på normal vis. Tiltalte havde hverken for byretten eller landsretten afgivet forklaring om sin adfærd i forbindelse med våbnet, men det fremgik af byrettens dom, at tiltalte ikke havde haft korrektioner til en politirapport, hvoraf fremgik, at han under en afhøring hos politiet skulle have forklaret blandt andet, at han var med, da en af hans kammerater om aftenen den 6. januar 2021 prøveskød pistolen ved affyring af skud.

Landsretten lagde om tiltaltes personlige forhold til grund, at hans bånd til Danmark var meget stærkere end hans tilknytning til Tyrkiet, men at tiltalte gennem sin familie havde kendskab til skik og kultur i Tyrkiet, og at han ikke ville være uden forudsætninger for at begå sig i Tyrkiet, hvis han blev udvist.  Efter arten og grovheden af den begåede kriminalitet fandt landsretten herefter, at de hensyn der talte for udvisning, var så tungtvejende, at de havde større vægt end de hensyn, som talte imod udvisning på baggrund af tiltaltes stærke tilknytning til Danmark og svage tilknytning til Tyrkiet. Landsretten udviste derfor tiltalte med indrejseforbud i 6 år.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/28443.