Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

24 jun 2022

Procesbevillingsnævnet

Beslaglæggelse og ransagning af mobiltelefoner

Procesbevillingsnævnet har den 23. juni 2022 meddelt en person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 5. april 2022 (S-557-22).

Politiet vurderede i december 2021, at der i starten af december 2021 verserede en voldelig konflikt mellem to bestemte kriminelle grupper, hvorunder der blev benyttet skydevåben og var begået drab og drabsforsøg. Der blev i den forbindelse udarbejdet et notat, hvor aktive og ledende medlemmer af de to kriminelle grupper var oplistet.

Byretten bestemte i starten af december 2021, at der skulle ske ransagning af blandt andet én af de i notatet omtalte personers bopæl. Personen blev i den forbindelse antruffet ved en adresse i København, hvor han oplyste, at han boede. Personen blev i forbindelse hermed sigtet for overtrædelse af straffelovenes § 192 a, og politiet beslaglagde hos ham tre mobiltelefoner med henblik på ransagning.

Byretten godkendte beslaglæggelsen og bestemte, at der kunne foretages ransagning

Byretten fandt, at manden med rimelig grund var mistænkt for overtrædelse af straffelovens § 192 a, hvormed betingelserne retsplejelovens § 806, stk. 4, jf. § 802, stk. 1, for at beslaglægge mobiltelefonerne var opfyldt, og at ransagningen af mobiltelefonerne måtte antages at være af væsentlig betydning for efterforskningen, hvormed betingelserne i retsplejelovens § 794, stk. 1 og 2, for at foretage ransagning af mobiltelefonerne var opfyldt.

Herved lagde retten særligt vægt på oplysningerne i politiets notat.

Efter byrettens kendelse meddelte politiet den pågældende, at sigtelsen for overtrædelse af straffelovens § 192 a var opgivet i medfør af retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 1, idet sigtelsen havde vist sig at være grundløs.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelser

Landsretten tiltrådte byrettens vurdering af, at betingelserne for at foretage henholdsvis beslaglæggelse og ransagning af de i sagen omhandlede mobiltelefoner havde været opfyldt, og lagde herved vægt på, at politiet havde vurderet, at en bestemt kriminel gruppe udgjorde den ene part i konflikten, og at den pågældende person havde en ledende og koordinerede rolle i forbindelse med denne kriminelle gruppes styring og drift.

Videre udtalte landsretten, at det ikke kunne føre til et andet resultat, at påtalen mod personen efterfølgende var blevet opgivet. Landsretten stadfæstede herefter byrettens kendelser.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 22/08319.