Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

28 jun 2022

Procesbevillingsnævnet

Om kære af fogedrettens afgørelse i en bevissikringssag

Procesbevillingsnævnet har den 23. juni 2022 meddelt en virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 19. november 2021 (B-0313-21).

Fogedretten i Aarhus behandlede i 2019 en anmodning fra en dansk designvirksomhed om bevissikring hos en større dansk detailvirksomhed. Baggrunden for anmodningen var, at designvirksomheden var af den opfattelse, at detailvirksomheden havde handlet i strid med ophavsretsloven og markedsføringsloven ved salg af en række produkter.

Under udkørende fogedforretning til detailvirksomhedens hovedkontor bestemte fogedretten, at bevissikringen kunne foretages mod sikkerhedsstillelse på 50.000 kr., og at bevissikringen ville omfatte undersøgelse af 4 personers mailkorrespondance, herunder tal for indkøb, salg og lager samt lagerstatus, priser og ordrebehandling vedrørende en række varenumre.

Detailvirksomheden protesterede mod den foreslåede genstand for bevissikringsundersøgelsen, men fogedretten afsagde kendelse i efteråret 2019, hvorved detailvirksomhedens protest ikke blev taget til følge.

I juli 2020 stadfæstede Vestre Landsret fogedrettens kendelse.

I august 2021 meddelte fogedretten, at bevissikringssagen var afsluttet og udsat på parternes bemærkninger om sagens omkostninger. Fogedretten bad i denne forbindelse parterne om at oplyse, hvorvidt der allerede var anlagt en krænkelsessag efter retsplejelovens § 653 c, stk. 1.

Umiddelbart derefter anlagde designvirksomheden en krænkelsessag mod detailvirksomheden ved Sø- og Handelsretten, og der verserede herefter en sådan sag efter retsplejelovens § 653 c, stk. 1.

Fogedretten henskød afgørelsen om sagsomkostninger

Fogedretten bestemte under henvisning til retsplejelovens § 643, jf. § 653 d, at afgørelsen om sagsomkostninger skulle henskydes til afgørelse om sagsomkostninger i den krænkelsessag, der var anlagt ved Sø- og Handelsretten.

Designvirksomheden kærede fogedrettens kendelse til landsretten.

Landsretten afviste kæremålet

Landsretten afviste kæremålet. Landsretten bemærkede i den forbindelse, at afgørelsen om at henskyde en afgørelse om sagsomkostninger til den verserende krænkelsessag efter retsplejelovens § 643, jf. § 653 d, måtte sidestilles med afgørelser truffet efter retsplejelovens § 421, 3. pkt., hvorefter afgørelsen om sagsomkostninger kan henskydes, og at sådanne afgørelser ifølge forarbejderne til bestemmelsen ikke kan kæres.

Landsretten bemærkede yderligere, at en afgørelse om at henskyde afgørelsen om sagsomkostninger til afgørelsen om sagsomkostninger i en verserende sag indebærer et skøn med hensyn til, ved hvilken domstol spørgsmålet mest hensigtsmæssig kan behandles, hvorfor der er tale om en delafgørelse, som kun vil kunne kæres med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Da Procesbevillingsnævnets tilladelse ikke forelå, afviste landsretten sagen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/26954.