Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

01 jun 2022

Procesbevillingsnævnet

Passivitet

Procesbevillingsnævnet har den 20. maj 2022 meddelt købere af en fast ejendom tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 26. oktober 2021 (BS-50786/2020).

A og B købte efter besigtigelse et bindingsværkshus af C til overtagelse i september 2014. Der var udarbejdet tilstandsrapport, og handlen var omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom.  

Efter overtagelsen blev der konstateret råd i bindingsværkets facade grundet en ikke-håndværksmæssig korrekt overpudsning af facaden.

A og B henvendte sig i 2015 eller 2016 mundtligt til C angående den konstaterede råd. C henviste køberne til ejerskifteforsikringen. Først ved brev af 17. april 2018 gjorde A og B krav i anledning af rådskaden gældende over for C. I den mellemliggende periode havde A og B haft kontakt til ejerskifteforsikringen samt til den byggesagkyndige, der havde udarbejdet tilstandsrapporten, i forsøg på at få kravet dækket der.

Byretten dømte sælgeren til at betale erstatning til køberne

Byretten fandt, at C i forbindelse med salget af bindingsværkshuset til A og B måtte have været bekendt med den foretagne overpudsning, samt at hun havde handlet i hvert fald groft uagtsomt ved ikke at videregive denne oplysning inden den foretagne handel. Videre fandt byretten, at A og B havde reklameret over for C i 2015, hvorfor der ikke var grundlag for at statuere passivitet eller forældelse.

Landsretten ændrede byrettens dom og frifandt sælgeren

Landsretten fandt ligesom byretten, at C havde udvist grov uagtsomhed, men landsretten fandt derudover, at A og B´s krav var fortabt ved passivitet, idet der ikke skete mere efter drøftelserne mellem parterne i 2015 eller 2016 før ved brevet af 17. april 2018.  Landsretten ændrede herved byrettens dom og frifandt C.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/26338.