Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

20 jun 2022

Procesbevillingsnævnet

Udlæg og tilskrivning af rente for dagsgebyrer for uforsikrede køretøjer

Procesbevillingsnævnet har den 7. juni 2022 i fem sager meddelt Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring tilladelse til kære til landsretten af fem fogedretskendelser (7-8822/2021, 1-386/2022, 10A-4228/2021, 1-4704/2021 og 1-3763/2021).

Det følger af færdselslovens § 105, stk. 1, 1. pkt., at krav om erstatning for skader forvoldt af motordrevne køretøjer skal være dækket af en forsikring i et ansvarsforsikringsselskab.

Efter færdselslovens § 106, stk. 4, der ved lov nr. 732 af 8. juni 2018 er indført med virkning fra 1. januar 2019, kan ejeren eller den person (brugeren), der har varig rådighed over et motordrevet køretøj, som skal registreres eller godkendes, pålægges et dagsgebyr for manglende opfyldelse af forsikringspligten i § 105, stk. 1, 1. pkt.

Det er efter færdselslovens § 106, stk. 5, 2. pkt., en betingelse for pålæggelse af dagsgebyr, at der til den, som gebyret kan pålægges, forudgående er blevet fremsendt skriftlig meddelelse om, at dagsgebyret kan pålægges, og om, at gebyret er tillagt udpantningsret.

Datatilsynet har den 2. januar 2019 meddelt Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring – til hvem dagsgebyrerne efter færdselslovens § 106, stk. 1, 1. pkt., skal indbetales – tilladelse til at behandling af personoplysninger i det såkaldte Fællesregister, der er et register over blandt andet alle, der har udestående forsikringspræmierestancer og dagsgebyrer efter færdselsloven.

Det fremgår af Datatilsynets tilladelse, at denne blev givet med vilkår om, at forsikringsselskaberne forud for opkrævning af dagsgebyret skal sende en orientering til forsikringstageren med følgende tekst:

”Forsikringsophøret bliver oplyst til DFIM, der efter færdselslovens § 106, stk. 4, kan pålægge dig et gebyr på kr. 250,00 pr. dag, dit motordrevne køretøj er uforsikret. Udpantning af den forfaldne gæld kan ske.

 Ved opkrævning af gebyr vil du blive registreret i Fællesregistret, der føres af DFIM, efter indhentet tilladelse på nærmere angivne vilkår fra Datatilsynet.

Oplysning om registreringen videregives til øvrige ansvarsforsikringsselskaber.”

Fogedretterne nægtede at fremme sagerne

I fire sager fandt fogedretterne, at forsikringsselskabets meddelelse til ejeren eller brugeren af et motorkøretøj om, at ”udpantning af den forfaldne gæld kan ske” måtte anses for at vedrøre selve den forfaldne præmierestance og de vilkår for indberetning til Fællesregisteret, der er fastsat i Datatilsynets tilladelse af 31. marts 2001, og at meddelelsen ikke samtidig kunne anses for at opfylde betingelsen i færdselslovens § 106, stk. 5, om at ejeren eller brugeren af motorkøretøjet forudgående skulle have fremsendt en skriftlig meddelelse om, at dagsgebyret er tillagt udpantningsret.

Fogedretterne nægtede derfor at fremme de fire sager.

I én sag fandt fogedretten, at formålet med pålæggelse af dagsgebyrerne måtte anses for at være bestemt af offentligretlige hensyn, og at dagsgebyrerne i væsentlig grad måtte anses for at have pønal karakter. Dagsgebyrerne kunne herefter ikke anses for pengekrav på formuerettens område og var derfor ikke omfattet af renteloven, jf. rentelovens § 1, stk. 1, hvorfor dagsgebyrerne ikke kunne tilskrives rente forud for sagens anlæg.

Fogedretten nægtede herefter at fremme sagen for det opgjorte beløb.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 22/06483, 22/08048, 22/08052, 22/08058 og 22/09287.