Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

01 jun 2022

Procesbevillingsnævnet

Varetægtsfængsling indtil bestemmelse om udvisning kan fuldbyrdelse

Procesbevillingsnævnet har den 24. maj 2022 meddelt en varetægtsfængslet udlænding tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 18. februar 2022 (S-3641-21).

Udlændingen var ved dom af 29. november 2021 idømt fængsel i 4 måneder og udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Udlændingen ankede dommen til frifindelse i det ikke erkendte omfang, subsidiært formildelse, og anklagemyndigheden kontraankede med påstand om skærpelse.

Landsretten bestemte herefter, at udlændingen i medfør af hjemrejselovens § 14, stk. 1, nr. 1, skulle være varetægtsfængslet under anken, indtil der var afsagt dom i sagen.

Herefter frafaldt både udlændingen og anklagemyndigheden sin anke.

Landsretten varetægtsfængslede indtil fuldbyrdelse kunne iværksættes

Landsretten afsagde herefter kendelse om, at udlændingen skulle varetægtsfængsles efter hjemrejselovens § 14, stk. 1, nr. 1, indtil fuldbyrdelsen kunne iværksættes.

Landsretten fandt således, at der – under hensyn til det oplyste om udlændingens personlige forhold, herunder hans manglende tilknytning til Danmark – var bestemte grunde til at anse varetægtsfængsling for nødvendig for at sikre hans tilstedeværelse, indtil bestemmelsen om udvisning kunne fuldbyrdes, og at en proportionalitetsvurdering på tidspunktet for afsigelsen af landsrettens kendelse ikke var til hinder for varetægtsfængsling indtil fuldbyrdelsen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 22/07859.