Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

10 aug 2022

Procesbevillingsnævnet

Forlig indgået af fagforening på vegne af medlem

Procesbevillingsnævnet har den 4. august 2022 meddelt Ligebehandlingsnævnet på vegne af en nu afskediget arbejdstager tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 12. januar 2022. (BS-12117/2020).

Arbejdstageren var en af otte lærere, der i 2017 blev afskediget fra deres stillinger på en skole i Assens Kommune. Lærerne var alle mellem 53 og 61 år. Fagforbundet indgik på vegne af lærerne et forlig med Assens Kommune, hvor det blev aftalt, at tre af de otte lærere ikke blev afskediget alligevel. Det blev i forliget anført, at parterne var enige om, at sagen ikke blev videreført i det fagretlige system, ved de civile domstole, administrative nævn eller lignende. De resterende lærere, herunder arbejdstager i nærværende sag, blev afskediget som varslet.

Forbundet oplyste efterfølgende arbejdstager om, at forholdet om aldersdiskrimination ikke var omfattet af forliget, og at hun selv kunne forfølge krav i henhold til forskelsbehandlingsloven. Arbejdstager indbragte herefter sagen for Ligebehandlingsnævnet som fandt, at arbejdstager var blevet udsat for ulovlig forskelsbehandling og tilkendte hende 390.000 kr. i godtgørelse herfor svarende til 9 måneders løn. Nævnet anførte i denne forbindelse, at arbejdstager ikke havde fortabt retten til at gøre et krav gældende efter forskelsbehandlingsloven som følge af det af forbundet indgåede forlig.

Assens Kommune meddelte imidlertid, at kommunen ikke ville betale, da parterne måtte anses for at have indgået forlig til fuld og endelig afgørelse af sagen. Arbejdstager udtog herefter stævning mod kommunen og nedlagde påstand om betaling af 390.000 kr. Assens Kommune nedlagde principal påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Byretten gav arbejdstager medhold i påstanden om betaling af 390.000 kr.

Byretten fandt indledningsvist, at den indgåede aftale ikke gav anledning til en afvisning af den af arbejdstager nedlagte påstand, hvorfor arbejdstager blev frifundet for kommunens afvisningspåstand.

Herefter anførte byretten, at man ikke fandt grundlag for at tilsidesætte ligebehandlingsnævnets afgørelse i sagen. Retten var ydermere enig med Ligebehandlingsnævnet i, at den godtgørelse som Assens Kommune skulle betale til arbejdstager passende kunne fastsættes til 390.000 kr. svarende til 9 måneders løn.

Landsretten ændrede byrettens dom

Østre Landsret ændrede byrettens dom og frifandt Assens Kommune for arbejdstagers påstand om betaling af 390.000 kr.

To voterende dommere i landsretten fandt, at arbejdstager var bundet af det indgåede forlig, hvorfor de stemte for, at Assens Kommune skulle frifindes.

Én voterende dommer udtalte, at forskelsbehandlingslovens bestemmelser ikke kan fraviges til ugunst for lønmodtageren ved aftale, om end det må antages, at en lønmodtager godt kan give afkald på sine rettigheder efter loven, hvis afkaldet har karakter af et forlig til opgørelse og afslutning af arbejdsforholdet. Dommeren fandt herefter, at forbundet ikke havde haft fuldmagt til at afskære arbejdstager muligheden for at få spørgsmålet om aldersdiskrimination prøvet i Ligebehandlingsnævnet. Den voterende dommer fandt herefter ikke grundlag for at imødekomme Assens Kommunes påstand om afvisning. Endelig fandt dommeren, af de samme grunde som byretten, at arbejdstagers påstand om betaling af 390.000 kr. skulle tages til følge.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 22/03075.