Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

10 aug 2022

Procesbevillingsnævnet

Strafudmåling i sag om manglende overholdelse af opholds- og meldepligt

Procesbevillingsnævnet har den 4. august 2022 meddelt en udlænding tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 7. december 2021 (S-1562-21).

Udlændingen, som var ugandisk statsborger, indrejste i Danmark i 2015 og søgte om asyl. I januar 2016 blev han for tyveri idømt 30 dages fængsel og udvist af Danmark, og i august 2016 blev han meddelt endeligt afslag på asyl. Grundet udsendelseshindringer bestemte politiet og udlændingemyndighederne i januar 2017, at udlændingen skulle tage ophold på et udrejsecenter og give møde hos politiet på udrejsecenteret tre gange om ugen. I april 2021 blev udlændingen for personelfalsk idømt 10 dages fængsel og udvist af Danmark.

Da udlændingen undlod at efterkomme den pålagte opholds- og meldepligt, blev han i april 2021 anholdt og sigtet for overtrædelserne. I den efterfølgende straffesag fandt byretten, at udlændingen i perioden fra januar 2017 til april 2019 i sammenlagt 850 tilfælde havde undladt at efterkomme pålægget om opholdspligt, ligesom byretten fandt, at udlændingen i mere end 10 tilfælde pr. kalendermåned fra juni 2019 til april 2021 havde undladt at efterkomme pålægget om opholdspligt. Byretten fandt endvidere, at udlændingen i perioden fra februar 2017 til februar 2021 i sammenlagt 261 tilfælde havde undladt at efterkomme den pålagte meldepligt.

Byretten idømte udlændingen en tillægsstraf af fængsel i 3 år

Henset til gerningsperioden og omfanget af overtrædelserne fandt byretten, at der var tale om særligt skærpende omstændigheder, og henførte – som påstået af anklagemyndigheden – overtrædelserne af opholdspligten i perioden fra juni 2019 til april 2021 under straffelovens § 143. Efter denne bestemmelse straffes med fængsel indtil 4 år den, som under særligt skærpende omstændigheder overtræder pålæg om blandt andet opholds- og meldepligt. Byretten fastsatte straffen som en tillægsstraf af fængsel i 3 år, og lagde herved vægt på antal overtrædelser og gerningsperiode. Udlændingen blev desuden udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Udlændingen ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse af frihedsstraffen og således, at en eventuel udvisning af Danmark blev med et indrejseforbud i 6 år.

Landsretten stadfæstede dommen

Landsretten tiltrådte, dels at udlændingen var fundet skyldig som sket, herunder at overtrædelserne af opholdspligten i perioden fra juni 2019 til april 2021 var henført under straffelovens § 143, dels at tillægsstraffen som anført af byretten efter en samlet vurdering var fastsat til fængsel i 3 år. Endelig tiltrådte landsretten, at udlændingen var udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/28615.