Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

12 sep 2022

Procesbevillingsnævnet

Om kørselsgodtgørelse til advokater

Procesbevillingsnævnet har den 9. september 2022 meddelt et advokatpartnerselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 23. marts 2022 (BS-34174/2021).

En advokat fra advokatpartnerselskabet fremsatte over for kommunen krav om kørselsgodtgørelse med statens høje kilometertakst på 3,52 kr. pr. km. i 2020 i forbindelse med et møde ved Ankestyrelsen i Aalborg, hvor advokaten repræsenterede en forælder fra kommunen. Kommunen anerkendte, at advokaten var berettiget til godtgørelse for kørslen til og fra Ankestyrelsen, men ville alene tilkende kørselsgodtgørelse efter statens lave kilometertakst på 1,96 kr. pr. km.

Advokatpartnerselskabet stævnede herefter kommunen med påstand om betaling af differencen. Kommunen påstod frifindelse.

Byretten frifandt kommunen

Efter formuleringen af servicelovens § 72, stk. 4 – hvorefter der i forhold til salær og godtgørelse for udlæg til advokater, gælder de samme regler som i tilfælde, hvor der er meddelt fri proces – og indholdet af vejledning nr. 9142 af 26. februar 2019 om indsatser og særlig støtte til børn og deres familier – hvoraf det blandt andet fremgår, at det ved sagens behandling i Ankestyrelsen er forvaltningen, der træffer afgørelse om salær og godtgørelse – fandt byretten det ikke godtgjort, at kommunen var forpligtet til at yde kørselsgodtgørelse med en sats svarende til statens høje kilometertakst. Byretten frifandt derfor kommunen.  

Landsretten stadfæstede dommen

Landsretten var enig med byretten i, at der ikke var grundlag for at fastslå, at kommunen, der var en selvstændig forvaltningsmyndighed, ved fastsættelse af taksten for kørselsgodtgørelse i forbindelse med sagens behandling i Ankestyrelsen, var bundet af domstolenes praksis, hvorefter beskikkede advokater tilkendes kørselsgodtgørelse i henhold til statens høje takst. Landsretten stadfæstede derfor byrettens dom.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 22/08422.