Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

12 sep 2022

Procesbevillingsnævnet

Værneting ved aflysning af udlæg og krav til kæreskrift

Procesbevillingsnævnet har den 9. september 2022 meddelt en rekvirent tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 1. juni 2022 (B-181-22).

En mand blev ved en dom i en bodelingsag i 2008 dømt til at betale sin fraskilte hustru (kvinden) et beløb på omkring 900.000 kr. Kvinden foretog på baggrund af denne dom udlæg i mandens ejendom i Danmark.

I 2020 indgav manden stævning til Retten i Roskilde med påstand om, at kvinden, der nu var bosiddende (bopæl) i Schweiz, tilpligtedes at aflyse ovennævnte udlæg, idet der var indtrådt forældelse. Retten i Roskilde afsagde efterfølgende udeblivelsesdom i overensstemmelse med den af manden nedlagte påstand.

Manden indsendte herefter som rekvirent en begæring til fogedretten med henblik på fuldbyrdelse af Retten i Roskildes dom.

Fogedretten kvitterede for aflysningen af udlægget i rekvirentens ejendom

Med henvisning til retsplejelovens § 530 bestemte fogedretten ved kendelse, at det omhandlede udlæg skulle aflyses ved fogedrettens kvittering.

Kvinden (rekvisitus) kærede fogedrettens kendelse.

Manden (rekvirenten) gjorde heroverfor gældende, at kravene til kæreskriftet efter retsplejeloven ikke var opfyldt, idet det ikke indeholdt en påstand eller en angivelse af de grunde, hvorpå kæren støttedes.

Landsretten ændrede fogedrettens kendelse og afviste anmodningen om tvangsfuldbyrdelse

Landsretten fandt, at der ikke var grundlag for at afvise kæren med henvisning til kæreskriftets udformning. Landsretten fandt endvidere, at fogedretten ikke var rette værneting for den anmodede aflysning af udlægget i mandens (rekvirentens) ejendom, idet værnetingsbestemmelsen i retsplejelovens § 487 stk. 1 nr. 4, hvorefter en anmodning om tvangsfuldbyrdelse kan fremsættes over for fogedretten i den retskreds, hvor genstanden for fuldbyrdelse af andre krav end pengekrav findes, ikke omfattede en situation, hvor fogedretten på vegne af kvinden skulle underskrive et dokument vedrørende aflysning af et udlæg.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 22/13348