Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

21 nov 2023

Procesbevillingsnævnet

Ophør af sameje ved frivillig auktion

Procesbevillingsnævnet har den 20. november 2023 meddelt en rekvirent tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 4. september 2023 (B-319-23).

I 2016 købte to kvinder i lige sameje et kolonihavehus i en andelshaveforening. Hertil fulgte en brugsret til selve haveloddet, hvorpå kolonihavehuset lå. Den ene kvinde afgik ved døden senere samme år. Den afdøde kvinde havde testamenteret sin ideelle anpart af kolonihavehuset og den dertilhørende brugsret til sin niece. Af andelshaveforeningens vedtægter fremgik, at såfremt afdøde ikke efterlod sig ægtefælle eller samlever, kunne andelen (haveloddet) overtages af arvinger ifølge lov eller testamente. 

I 2019 opførte den anden kvinde (medejeren) en bygning på haveloddet.

Ved behandlingen af boet efter afdøde blev den ene kvinde (medejeren) meddelt, at niecen ikke ønskede at fortsætte samejet. Boregnskabet blev endeligt opgjort i 2020, og der blev blandt andet blev udlagt et beløb i form af ” ½ kolonihavehus” til niecen.

Niecen indgav herefter som rekvirent en begæring til fogedretten om frivillig auktion over haveloddet.  

Fogedretten fremmede rekvirentens begæring om frivillig auktion

Med henvisning til Højesteret kendelse af 5. januar 2023 (U 2023.1269 H), fandt fogedretten, at en auktion over den oprindelige bygning (kolonihavehuset) måtte omfatte den dertilhørende brugsret. Fogedretten fandt endvidere, at den frivillige auktion skulle respektere andelshaveforeningens vedtægter, herunder bestemmelserne om krav til optagelse i andelshaveforeningen. For så vidt angik den bygning, som medejeren havde opført på grunden i 2019, fandt fogedretten, at bygningen måtte opfattes som en bygning på lejet grund og dermed som en selvstændig fast ejendom, jf. tinglysningslovens § 19, stk. 2. På den baggrund kunne den nye bygning ikke omfattes af auktionen. Rekvirentens begæring blev således fremmet for så vidt angik kolonihavehuset og brugsretten til haveloddet.   

Landsretten ophævede fogedrettens kendelse og hjemviste sagen til eventuel fortsat behandling ved fogedretten

Landsretten fandt, at der i sagen ikke var fremlagt andelsbevis, og at det ikke på anden måde var dokumenteret, at rekvirenten havde fået overdraget afdødes andel eller ideelle andel i andelshaveforeningen. I den forbindelse bemærkede landsretten, at det af boregnskabet fremgik, at rekvirenten alene var udlagt ”½ kolonihavehus”. Landsretten fandt på den baggrund, at der ikke bestod et sameje mellem parterne om en andel i andelshaveforeningen eller brugsretten til haveloddet. Under disse omstændigheder fandt landsretten, at auktionssagen ikke kunne fremmes som anført af fogedretten. Fogedrettens kendelse blev herefter ophævet og hjemvist med henblik på en eventuel fortsat behandling ved fogedretten.  

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 23/42920.