Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

06 nov 2023

Procesbevillingsnævnet

Opsættende virkning angående sagsomkostninger i forbudssag

Procesbevillingsnævnet har den 3. november 2023 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25. august 2023 (BS-35989/2023).

I en sag, hvor selskabet havde indgivet forbuds- og påbudsbegæring til byretten mod tre andre selskaber, havde byretten afsagt kendelse om at afvise nogle af selskabets forbuds- og påbudspåstande, mens selskabets forbuds- og påbudsbegæring i øvrigt blev nægtet fremme. Ved kendelsen blev selskabet samtidig pålagt at betale sagsomkostninger med 15.000 kr. til hver af de tre andre selskaber.

Selskabet kærede byrettens kendelse til landsretten og anmodede i den forbindelse om, at kæren blev tillagt opsættende virkning for så vidt angik sagsomkostningerne.

Landsretten tog ikke anmodningen om opsættende virkning til følge

Landsretten anførte navnlig, at der i overensstemmelse med kendelserne gengivet i U 2022.3888 Ø og U 2023.2800 Ø ikke fandtes holdepunkter for at antage, at det ved den ved lov nr. 1387 af 23. december 2012 gennemførte ændring af retsplejelovens regler om midlertidigt forbud og påbud har været tilsigtet at ændre den ved kendelsen gengivet i U 2009.1133 Ø fastlagte retstilstand.

Videre anførte landsretten, at det, der er anført i U 2022.3888 Ø og U 2023.2800 Ø om fortolkningen af retsplejelovens § 427, stk. 2, 1. og 3. pkt., om kære af forbuds- og påbudsafgørelser afsagt af Sø- og Handelsretten, herved måtte antages også at gælde ved kære af forbuds- og påbudsafgørelser truffet af en byret, jf. de tilsvarende bestemmelser i retsplejelovens § 427, stk. 1, 1. og 2. pkt.

Landsretten fandt herefter, at der ikke var hjemmel til at tillægge kæren opsættende virkning for så vidt angik sagsomkostningerne, og selskabets anmodning herom blev derfor ikke taget til følge.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 23/41753.