Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

06 nov 2023

Procesbevillingsnævnet

Søgsmålsfrist for afgørelse om fratagelse af dansk statsborgskab

Procesbevillingsnævnet har den 2. november 2023 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 16. maj 2023 (BS-26453/2022).

Udlændinge- og Integrationsministeriet traf den 10. december 2020 afgørelse om at fratage manden sit danske statsborgerskab. Afgørelsen var truffet på baggrund af et notat fra PET, som havde vurderet, at manden formentlig i 2013 var udrejst af Danmark og indrejst i Syrien, hvor han havde tilsluttet sig Islamisk Stat. Manden var tilsluttet den offentlige digitale postløsning (e-Boks) og havde ikke i forbindelse med udrejsen anmodet om fritagelse herfor. Afgørelsen blev derfor samme dag sendt til mandens e-Boks.

Mandens advokat indbragte den 13. januar 2021 afgørelsen for byretten.

Byretten afviste sagen

Byretten afviste sagen, da søgsmålsfristen på 4 uger i indfødsretslovens § 8 F, stk. 1, 1. pkt., var overskredet. Byretten lagde til grund, at manden med sine børn og ægtefælle i 2014 havde forladt Danmark og indrejst i Syren, som på det tidspunkt og de følgende år var præget af borgerkrig. Det var endvidere ubestridt, at manden på et tidspunkt var blevet taget til fange i Syrien og fængslet, og at han sandsynligvis fortsat var fængslet. Manden havde i 2015 meddelt sin herboende mor fuldmagt til at varetage sine økonomiske og juridiske interesser i Danmark. Byretten fandt, at manden selv havde bragt sig i en situation, hvor det ikke var muligt for ham at tilgå sin e-Boks, hvorfor manden ikke havde godtgjort, at der forelå undskyldelige omstændigheder, som kunne begrunde, at han ikke var bekendt med indbringelsesfristen, da det alene beroede på hans egne forhold, at han ikke havde indbragt sagen rettidigt. Byretten afviste derfor sagen.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten lagde til grund, at det var ubestridt, at manden fortsat var tilsluttet den offentlige digitale postløsning på tidspunktet for ministeriets afgørelse, og at afgørelsen derfor måtte anses for at være kommet frem til ham den 10. december 2020. Det var endvidere ubestridt, at afgørelsen ikke var indbragt for domstolene inden for fristen på 4 uger i indfødsretslovens § 8 F, stk. 1, 1. pkt. Efter bestemmelsens 2. pkt. kunne byretten undtagelsesvis tillade en indbringelse af sagen efter fristens udløb, og af forarbejderne til bestemmelsen fremgik, at dette f.eks. kunne være i tilfælde, hvor parten på grund af undskyldelige forhold kunne godtgøre ikke at være blevet bekendt med klagefristen til domstolene. Landsretten bemærkede, at det imidlertid ikke ville være et undskyldeligt forhold, hvis parten selv havde bragt sig i en situation, hvor det ikke var muligt for vedkommende at tilgå sin e-Boks. Landsretten fandt af de grunde, som byretten havde anført, at manden selv havde bragt sig i en situation, hvor det kunne være vanskeligt eller umuligt for ham at tilgå sin e-Boks, og at han herudover havde undladt at søge fritagelse fra den obligatoriske tilknytning til den offentlige digitale postløsning til trods for, at en sådan anmodning ville være imødekommet i medfør af lov om Digital Post fra offentlige afsendere § 5, stk. 1, 2. pkt. Herefter, og da manden havde mulighed for at anmode ministeriet om genoptagelse af sagen, hvis der fremkom væsentlige nye retlige eller faktiske omstændigheder, fandt landsretten, at der ikke var grundlag for undtagelsesvist at tillade indbringelse af sagen efter fristen på 4 uger. Landsrettens stadfæstede derfor byrettens dom.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 23/19541.