Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

21 nov 2023

Procesbevillingsnævnet

Virkningstidspunkt for bortvisning af offentligt ansat

Procesbevillingsnævnet har den 15. november 2023 meddelt en arbejdstager tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 4. juli 2023 (BS-25104/2022).

Arbejdstageren blev i 2009 ansat som omsorgsmedhjælper ved en kommune. Den 18. marts 2021 opstod der en episode på arbejdspladsen, hvor arbejdstageren og en kollega havde en uoverensstemmelse. Den 23. marts 2021 blev kommunen opmærksom på hændelsen, hvorfor arbejdstageren blev suspenderet fra sin stilling samme dag. Den 24. marts 2021 blev arbejdstageren indkaldt til en tjenstlig samtale, som blev afholdt den 25. marts 2021. Den 26. marts 2021 sendte kommunen en høring til arbejdstageren om påtænkt bortvisning. Det fremgik af høringen, at kommunen påtænkte at bortvise arbejdstageren med virkning fra dags dato. Arbejdstageren anmodede om udsættelse af svarfristen, som herefter blev udsat til den 8. april 2021. På baggrund af arbejdstagerens indsigelser blev der foretaget yderligere undersøgelser.

Arbejdstageren modtog den 15. april 2021 en bortvisning fra kommunen. Det blev i bortvisningen anført, at bortvisningen havde virkning fra den 26. marts 2021.

Arbejdstagerens faglige organisation anlagde herefter på vegne af arbejdstageren sag mod kommunen med påstand om betaling af 472.618,30 kr. i erstatning og godtgørelse for uberettiget bortvisning. Kommunen nedlagde påstand om frifindelse.

Sagen vedrørte for byretten spørgsmålet om, hvorvidt bortvisningen var uberettiget, samt om en opsigelse i samme situation kunne anses som sagligt begrundet. Herudover drejede sagen sig om, hvornår bortvisningen havde virkning fra.

Byretten frifandt kommunen

Byretten fandt indledningsvist, at arbejdstagerens adfærd udgjorde en sådan væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, at dette gav grundlag for en bortvisning fra arbejdspladsen. Retten fandt desuden, at kommunen ikke havde fortabt muligheden for at bortvise arbejdstager grundet passivitet.

Byretten anførte herefter, at bortvisningen på baggrund af sagsforløbet i hvert fald kunne have virkning fra arbejdstagers modtagelse af høringsbrevet den 26. marts 2021.

Byretten tog derfor arbejdsgivers frifindelsespåstand til følge.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten var enig med byrettens begrundelse og resultat og stadfæstede således byrettens dom

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 23/38429.