Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

10 nov 2023

Procesbevillingsnævnet

Voldtægt mv. ved særligt skærpende omstændigheder

Procesbevillingsnævnet har den 9. november 2023 meddelt en mand tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 1. juni 2023 (S-3042-22).

Efter straffelovens § 216, stk. 3, kan straffen for voldtægt stige til fængsel indtil 12 år, hvis voldtægten har haft en særlig farlig karakter, eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder.

En portugisisk mand blev tiltalt for en række voldtægter samt at have tiltvunget sig til andet seksuelt forhold end samleje over for fire udenlandske kvindelige ansatte i mandens virksomhed. En del af forholdene blev begået over for tre af kvinderne ved eller på en offentlig strand, mens flere fremmede mænd stod tæt på og onanerede. Anklagemyndigheden havde for flere af forholdene nedlagt påstand om, at de skulle henføres under den skærpende bestemmelse i stk. 3.

Byretten henførte ikke forholdene under straffelovens § 216, stk. 3, og idømte manden 7 års fængsel, udviste med indrejseforbud for bestandigt og meddelte et opholdsforbud

I byretten blev manden fundet skyldig i en række blufærdighedskrænkelser og flere voldtægter. Byretten idømte manden 7 års fængsel og udvisning af Danmark for bestandigt. Byretten meddelte tillige manden forbud mod at færdes eller opholde sig på parkeringspladsen ved den pågældende strand og på selve stranden. Byretten lagde vægt på omfanget og karakteren af de seksuelle overgreb, som var begået over en længere periode over for fire kvinder, der var ansat i mandens firma. Byretten lagde endvidere vægt på det ydmygende præg, som navnlig de seksuelle overgreb på stranden havde. Byretten lagde endelig vægt på, at manden havde udnyttet og misbrugt sin overordnede stilling og mentale overlegenhed til at få kvinderne til i en vis periode at acceptere de seksuelle overgreb. Byretten fandt dog ikke anledning til at henføre forholdene under straffelovens § 216, stk. 3, idet overgrebene ikke havde haft en sådan særlig farlig karakter, at der var grundlag for at henføre forholdene under den skærpende bestemmelse.

Landsretten henførte nogle af forholdene under straffelovens § 216, stk. 3, og skærpede straffen til fængsel i 8 år samt stadfæstede i øvrigt byrettens dom

I landsretten blev manden fundet skyldig i hovedparten af forholdene. Landsrettens flertal fandt, at fem af sagens forhold skulle henføres under straffelovens § 216, stk. 3, om særligt skærpende omstændigheder. Landsretten lagde i den forbindelse vægt på, at alle de fem forhold var begået på eller ved en offentlig strand under overværelse af fremmede mænd, der samtidigt onanerede. De forurettede kvinder var unge og på gerningstidspunktet ansat i mandens virksomheder, og manden kørte dem uden deres samtykke og under andet påskud til stranden i arbejdstiden. Manden var herudover fundet skyldig i flere andre seksuelle overgreb på kvinderne begået på virksomhedernes kontorer. Landsretten fandt herefter navnlig henset til antallet af forhold over for tre forskellige kvinder samt til de ydmygende og nedværdigende omstændigheder, hvorunder manden begik de seksuelle overgreb, og uanset at den udøvede vold havde været meget begrænset, efter en helhedsvurdering, at der forelå sådanne særligt skærpende omstændigheder, at forholdene skulle henføres under straffelovens § 216, stk. 3. Landsretten forhøjede herefter straffen til fængsel i 8 år og stadfæstede byrettens dom vedrørende udvisning og opholdsforbud.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 23/35257.