Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

11 dec 2023

Procesbevillingsnævnet

Varetægtsfængsling i medfør af hjemrejseloven

Procesbevillingsnævnet har den 8. december 2023 meddelt en kvinde tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 10. november 2023 (S-2875-23 og S-2846-23).

I december 2022 blev en udenlandsk kvinde anholdt og efter sin erkendelse idømt en straksdom af 10 dages fængsel og udvisning med indrejseforbud i 6 år for personelfalsk begået i forbindelse med hendes indrejse i Danmark.

Kvinden havde søgt asyl, og i forbindelse med domsafsigelse blev hun varetægtsfængslet i medfør af udlændingelovens § 14, stk. 2, hvorefter der kan ske varetægtsfængsling af asylansøgere, der er udvist af Danmark.

Retten forlængede løbende varetægtsfængslingen.

I september 2023 blev kvinden meddelt endeligt afslag på asyl, og ved den næste fristforlængelse nedlagde anklagemyndigheden påstand om varetægtsfængsling i medfør af hjemrejselovens § 14, stk. 1, nr. 1, hvorefter der – når der er bestemte grunde til at anse varetægtsfængsling for nødvendig for at sikre udlændingens tilstedeværelse – blandt andet kan ske varetægtsfængsling af udlændinge, indtil den pågældende kan udsendes som følge af en beslutning om udvisning.

Byretten varetægtsfængslede i medfør af hjemrejselovens § 14, stk. 1, nr. 1.

Byretten varetægtsfængslede kvinden i 4 uger i medfør af hjemrejselovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Byretten fandt, at betingelserne for varetægtsfængsling efter hjemrejselovens § 14, stk. 1, nr. 1, var opfyldt, og lagde herved vægt på, at mindre indgribende foranstaltninger efter det om udlændingens personlige forhold oplyste ikke var tilstrækkelige til at sikre udlændingens tilstedeværelse, indtil der kunne ske udsendelse, og idet en fortsat varetægtsfængsling i yderligere 4 uger efter en samlet vurdering af sagens oplysninger ikke ville være uproportional.

Landsretten stadfæstede

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse om varetægtsfængsling i medfør af hjemrejselovens § 14, stk. 1, nr. 1, og henviste til byrettens begrundelse.

Der var desuden spørgsmål om dørlukning.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 23/47751.