Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

13 feb 2023

Procesbevillingsnævnet

Om varetægtsfængsling på hjemrejseloven under anke

Procesbevillingsnævnet har den 10. februar 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af Østre Landsret den 21. december 2022 og 18. januar 2023 (S-3858-22).

I en straffesag ved byretten blev tiltalte den 13. december 2022 idømt 60 dages fængsel og tildelt en advarsel om udvisning, jf. udlændingelovens § 24 b, stk. 1, for at have deltaget i den organiserede hashhandel på Christiania. Tiltalte, der siden den 24. oktober 2022 havde været varetægtsfængslet efter retsplejeloven (unddragelsesfare), forblev varetægtsfængslet på dette grundlag efter dom. 

Tiltalte – der var syrisk statsborger med bopæl i Belgien, hvor han var meddelt asyl – forklarede under straffesagen om sine personlige forhold bl.a., at han i 2020 var blevet gift med en herboende syrisk statsborger med opholdstilladelse i Danmark. Parret, der i januar 2022 havde fået et barn, var blevet separeret i august 2022. Tiltalte forklarede videre bl.a., at han havde opholdt sig i Danmark det meste af tiden siden barnets fødsel, og at han kun havde været tilbage i Belgien 7-8 dage ad gangen, ligesom han havde lukket sin butik i Belgien for at kunne besøge barnet i Danmark.

Den 16. december 2022 ankede anklagemyndigheden dommen til landsretten med påstand om skærpelse, således at tiltalte blev udvist af Danmark med indrejseforbud, og anmodede samtidigt om, at tiltalte forblev varetægtsfængslet i medfør af hjemrejselovens § 14, stk. 1, nr. 1.

 Landsretten varetægtsfængslede tiltalte på hjemrejseloven

I en kendelse af 21. december 2022 fandt landsretten under hensyn til det oplyste om tiltaltes forhold, herunder hans begrænsede tilknytning til Danmark, at der var bestemte grunde til at anse varetægtsfængsling for nødvendig for at sikre tiltaltes tilstedeværelse under ankesagen, indtil en eventuel bestemmelse om udvisning kunne fuldbyrdes. Landsretten – der fandt, at en proportionalitetsvurdering på kendelsestidspunktet ikke var til hinder for, at tiltalte forblev varetægtsfængslet – fandt herefter, at betingelserne for varetægtsfængsling efter hjemrejselovens § 14., stk. 1, nr. 1, var opfyldt.

I en kendelse af 18. januar 2023 fandt landsretten – under henvisning til kendelsen af 21. december 2022, og da der var berammet hovedforhandling i ankesagen den 1. februar 2023 – at betingelserne for fortsat varetægtsfængsling på det hidtidige grundlag, indtil der var afsagt dom i sagen, var opfyldt.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 23/00286 og 23/01891.