Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

17 apr 2023

Procesbevillingsnævnet

Forsvarers mulighed for at give møde ved en anden under medtiltaltes sag

Procesbevillingsnævnet har den 11. april 2023 meddelt en sigtet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 16. november 2022 (S-3175-22).

I et større sagskompleks blev en person sigtet og varetægtsfængslet in absentia. Herudover blev en række medtiltalte sigtet og tiltalt. Sagerne mod de medtiltalte blev behandlet af flere omgange.

I sommeren 2022 fik den sigtede beskikket en ny forsvarer. Forsvareren blev herefter af byretten orienteret om, at sagerne vedrørende nogle af de medtiltalte var berammet til at blive behandlet i foråret 2023 fordelt over 10 retsdage. Forsvareren oplyste hertil, at pågældende ikke havde mulighed for at give møde nogle af dagene, og anmodede på den baggrund om tilladelse til at give møde ved en kollega. 

Byretten imødekom ikke forsvarerens anmodning

Byretten bemærkede, at det følger af beskikkelsen som offentlig forsvarer, at hvervet er personligt, men at der undtagelsesvist kan gives møde ved en anden advokat navnlig i tilfælde, hvor den beskikkede forsvarer er forhindret på grund af et andet retsmøde eller i øvrigt har lovligt forfald.

Byretten bemærkede yderligere, at forsvareren ifølge retsplejelovens § 748, stk. 2, har ret, men ikke pligt til at overvære hovedforhandling vedrørende medtiltaltes sager.

Byretten fandt ud fra en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger, at det ikke kunne tillades, at en anden advokat mødte under hovedforhandlingen i stedet for forsvareren, og imødekom derved ikke anmodningen.

Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse

Landsretten lagde til grund, at forsvareren ikke kunne give møde de 10 dage, der var afsat til hovedforhandlingen i sagen mod de medtiltalte.

Landsretten stadfæstede herefter byrettens kendelse med henvisning til, at det følger af beskikkelsen som offentlig forsvarer, at hvervet er personligt.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 22/23477.

Landsrettens afgørelse er trykt i TfK 2022.499 Ø.