Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

03 apr 2023

Procesbevillingsnævnet

Opholdsforbud på Christiania, der omfatter den dømtes bopæl

Procesbevillingsnævnet har den 16. marts 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af dom, der er afsagt af Østre Landsret den 6. december 2022 (S-3532-21).

Den tiltalte, der havde boet adskillige år på Christiania og var tidligere straffet for narkotikakriminalitet, blev i sommeren 2021 tiltalt for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer ved tidligere på året som led i den organiserede hashhandel på Christiania at have solgt knap 8 kilo hash.   

Anklagemyndigheden nedlagde desuden påstand om, at den tiltalte i medfør af straffelovens § 79 a, stk. 1, 2. pkt., blev idømt forbud mod at færdes og opholde sig på Christiania og i området omkring Christiania.

Byretten idømte ikke et opholdsforbud

Den tiltalte blev i byretten idømt fængsel i 1 år og 9 måneder og frifundet for anklagemyndighedens påstand om opholdsforbud.

Vedrørende spørgsmålet om opholdsforbud udtalte byretten, at selvom politiet i forbindelse med den organiserede handel med hash på Christiania i et ikke ubetydeligt omfang er afhængig af ikke-navngivne kilder, ville det ikke være udelukket for politiet at monitorere karakteren af den tiltaltes tilknytning til hashmarkedet på Christiania. Henset hertil og til at den tiltalte siden sin løsladelse i april 2017 ikke var registreret med tilknytning til den organiserede hashhandel på Christiania ved sigtelser, domme eller mistænkelig adfærd, fandt byretten, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at tage anklagemyndighedens påstand om et opholdsforbud til følge.

Landsretten idømte opholdsforbud i 4 år

Landsretten nedsatte straffen til fængsel i 1 år og 6 måneder og idømte den tiltalte et opholdsforbud mod at færdes og opholde sig på Christiania og i området omkring Christiania afgrænset af Overgaden Oven Vandet – Bodenhoffs Plads – Prinsessegade (strækningen mellem Bodenhoffs Plads og Refshalevej) – Refshalevej – Forlandet – Norddyssen – Midtdyssen – Syddyssen – Kløvermarksvej – Vermlandsgade – Christmas Møllers Plads – Torvegade med en varighed på 4 år.

Landsretten fandt det bevist, at det er en gruppe af personer, som tilsammen står bag den organiserede hashhandel på Christiania, at den tiltalte havde tilknytning til denne gruppe, og at hans kriminalitet i den foreliggende straffesag havde relation til hans tilknytning til gruppen.

Om den geografiske og tidsmæssige udstrækning af opholdsforbuddet udtalte landsretten, at formålet med opholdsforbuddet er at forebygge, at den tiltalte efter sin løsladelse genoptager sine kriminelle aktiviteter i tilknytning til gruppen af personer, der tilsammen står bag den organiserede hashhandel på Christiania. Under hensyn hertil og til, at den tiltaltes bopæl udgjorde en ikke ubetydelig del af narkotikamiljøet på Christiania, samt at den tiltalte var tidligere straffet for i betydeligt omfang at have begået tilsvarende grov kriminalitet, fandt landsretten, at opholdsforbuddet skulle afgrænses som beskrevet ovenfor, også selv om dette indebar, at den tiltalte ikke kunne opretholde sin bopæl, og at opholdsforbuddet passende kunne fastsættes for 4 år.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 22/24905.