Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

09 jun 2023

Procesbevillingsnævnet

Tvangsfuldbyrdelse af dom anket delvist inden fuldbyrdelsesfristens udløb

Procesbevillingsnævnet har den 8. juni 2023 meddelt en debitor tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 24. marts 2023 (B-746-22).

Ved en byretsdom af 11. oktober 2022 blev en debitor dømt til at betale ca. 500.000 kr. til en udlejer, der under sagen havde nedlagt påstand om betaling af i alt 5 mio. kr. Den 14. oktober 2022 ankede udlejeren dommen til landsretten og gentog sine påstande for byretten. Den 28. oktober 2022 uploadede debitors advokat et ankesvarskrift med påstand om frifindelse.

Efterfølgende indgav udlejeren en udlægsbegæring til fogedretten. Debitor bestred, at der kunne ske tvangsfuldbyrdelse af dommen af 11. oktober 2022, idet denne var anket af udlejeren inden fuldbyrdelsesfristens udløb.

Fogedretten nægtede at fremme sagen

Fogedretten anførte, at byrettens dom af 11. oktober 2022 var anket til landsretten inden 14 dage efter dommens afsigelse, jf. retsplejelovens § 480, stk. 1. Dommen kunne derfor ikke danne grundlag for en udlægsforretning, og en sådan måtte afvente endelig dom fra landsretten.

Herefter nægtede fogedretten at fremme den af udlejeren fremsatte begæring om udlæg.

Landsretten ophævede fogedrettens kendelse og hjemviste sagen til fornyet behandling ved fogedretten

Landsretten anførte, at det følger af retsplejelovens § 480, stk. 1, at domme kan fuldbyrdes, når fuldbyrdelsesfristen er udløbet, medmindre dommen forinden er anket. Videre anførte landsretten, at den domfældte, der vil være sikker på at afbryde fuldbyrdelsesfristen, må iværksætte selvstændig anke inden fuldbyrdelsesfristens udløb.

Da debitor først havde nedlagt påstand om frifindelse ved ankesvarskrift den 28. oktober 2022 og ikke selvstændigt havde iværksat anke ved anvendelse af sagsportalens appelfunktion inden fuldbyrdelsesfristens udløb, fandt landsretten, at udlejers krav på betaling som tilkendt ved byretsdommen af 11. oktober 2022, kunne fuldbyrdes.

Fogedrettens kendelse blev herefter ophævet, og sagen blev hjemvist til fortsat behandling ved fogedretten.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 23/15056.