Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

04 aug 2023

Procesbevillingsnævnet

Varetægtsfængsling under asylsagsbehandling

Procesbevillingsnævnet har den 3. august 2023 meddelt to personer tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af Østre Landsret henholdsvis den 19. og 24. april 2023 (S-965-23 og S-1056-23).

I henholdsvis september og oktober 2022 blev to mænd fra Bangladesh anholdt i Københavns Lufthavn, hvor de blev sigtet for dokumentfalsk.

Under politiets afhøringer erkendte de begge, at de med falske rejsedokumenter var rejst til Danmark, og de forklarede, at de kom fra Grækenland, hvor de i nogle år havde opholdt sig, og hvor de havde søgt om asyl.

Den ene mand søgte om asyl under politiets afhøring, og den anden mand søgte asyl under grundlovsforhøret.

Under grundlovsforhørene blev de begge varetægtsfængslet i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 1, og varetægtsfængslingerne blev senere forlænget.

Ved domme af henholdsvis 19. oktober 2022 og 8. november 2022 blev de begge idømt fængsel i 40 dage og udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år for dokumentfalsk.

Ved kendelse af 19. oktober 2022 blev den ene mand varetægtsfængslet i medfør af hjemrejselovens § 14, stk. 2. Ved kendelse af 8. november 2022 blev den anden mand varetægtsfængslet i medfør af hjemrejselovens § 14, stk. 1, nr. 1. Ved kendelse af 22. november 2022 blev han varetægtsfængslet i medfør af hjemrejselovens § 14, stk. 2.

Varetægtsfængslingerne af de to mænd blev løbende forlænget.

Byretten afsagde kendelse om fortsat varetægtsfængsling

I sagen vedrørende den første mand fandt byretten i sin kendelse af 18. april 2023, at betingelserne for varetægtsfængsling i medfør af hjemrejselovens § 14, stk. 2, fortsat var opfyldt og lagde herved vægt på, at asylsagen, hvis afgørelse beroede på en ægthedsvurdering af nogle dokumenter, ikke var trukket unødigt i langdrag, og at mindre indgribende foranstaltninger ikke kunne anses for tilstrækkelige.

I sagen vedrørende den anden mand fandt byretten i sin kendelse af 4. april 2023, at betingelserne for varetægtsfængsling i medfør af hjemrejselovens § 14, stk. 2, fortsat var opfyldt og lagde herved vægt på, at Udlændingestyrelsen den 28. marts 2023 havde afholdt en samtale med manden om hans asylsag, og at mandens advokat havde fået en frist til den 11. april 2023 for sine bemærkninger, hvorefter Udlændingestyrelsen ville træffe afgørelse i asylsagen.

Landsretten stadfæstede begge kendelser

Ved kendelser af 19. og 24. april 2023 stadfæstede Østre Landsret byrettens kendelser om varetægtsfængsling i sagerne.

I begge sager udtalte landsretten, at det fremgår af forarbejderne til hjemrejselovens § 14, stk. 2, at bestemmelsen skal sikre, at asylansøgere, der er udvist ved dom, afskæres fra at færdes frit her i landet efter straffens udståelse, indtil udvisningen kan fuldbyrdes, og at det følger af det almindelige proportionalitetsprincip, at der ikke må være et misforhold mellem udvisningsgrundlaget og opretholdelsen af frihedsberøvelsen, samt at varetægtsfængsling efter hjemrejselovens § 14, stk. 2, kun må opretholdes i det omfang, asylbehandlingen ikke trækker unødigt i langdrag.

Herefter tiltrådte landsretten, at betingelserne for fortsat varetægtsfængsling efter hjemrejselovens § 14, stk. 2, var opfyldt, og at en proportionalitetsvurdering på nuværende tidspunkt ikke var til hinder for fortsat varetægtsfængsling, idet asylsagsbehandlingerne ikke var trukket unødigt i langdrag.

Procesbevillingsnævnets sagsnumre

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 23/17116 og 23/17138.