Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

08 sep 2023

Procesbevillingsnævnet

Forholdsmæssigt afslag for funktionelle mangler

Procesbevillingsnævnet har den 7. september 2023 meddelt en sælger af en ejerlejlighed tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 16. februar 2023 (BS-1408/2022).

I 2019 erhvervede to personer en ejerlejlighed for 3.195.000 kr. Køberne konstaterede efterfølgende, at der var mangler ved lejlighedens badeværelse.

Køberne anlagde sag mod sælgeren med påstand om, at sælgeren til dem skulle betale 153.787,00 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg, subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn. Af påstanden vedrørte 130.000 kr. omkostninger til udbedring af badeværelset.

Sælgeren påstod frifindelse.

Der blev under sagen afholdt syn og skøn, og det fremgik af skønserklæringerne, at badeværelset ikke var udført håndværksmæssigt korrekt, at badeværelset var ca. 16 år gammelt, og at udbedringsomkostningerne vurderedes til at udgøre mellem 120.000 kr. og 140.000 kr.

Byretten dømte sælgeren til at betale 80.000 kr.

Byretten dømte sælgeren til at betale 80.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. Beløbet var opgjort som et forholdsmæssigt afslag, hvor forbedringer i forbindelse med udbedringen blev fratrukket i beløbet.

Landsretten stadfæstede dommen

Sælgeren ankede dommen med påstand om frifindelse. Sælgeren gjorde blandt andet gældende, at et forholdsmæssigt afslag på 80.000 kr. alene udgjorde 2,5 % af købesummen, og at der efter retspraksis er en bagatelgrænse på 3-4 % for funktionsmangler.

Køberne påstod dommen stadfæstet.

Under ankesagen blev der afholdt supplerende syn og skøn. Skønsmanden vurderede i den forbindelse, at 40.000 kr. ud af overslaget for udbedringsomkostningerne ville udgøre en forbedring.

Landsretten lagde til grund, at en lovliggørelse af badeværelset ikke ville medføre en forbedring af lejlighedens værdi. Landsretten udtalte herefter, at et forholdsmæssigt afslag vil skulle beregnes ud fra udbedringsværdien i 2019, som efter skønsmandens forklaring ville udgøre 128.700 kr., og at et forholdsmæssigt afslag på 128.700 kr. ville udgøre 4,03 % af købesummen.

Landsretten tilsluttede sig med denne tilføjelse byrettens begrundelse og stadfæstede dommen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 23/12685.