Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

15 sep 2023

Procesbevillingsnævnet

Om videregivelse af billede visende afdød person var uberettiget

Procesbevillingsnævnet har den 14. september 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 13. marts 2023 (S-2435-22).

I oktober 2020 lagde tiltalte en artikel vedrørende en terrorhandling i Frankrig op på sin blog på internettet. I artiklen var indsat et billede af en kvinde med overskåret hals, hvilket billede var blevet optaget ved terrorhandlingen i Frankrig dagen forinden.

Der blev herefter rejst tiltale mod tiltalte for overtrædelse af straffelovens § 264 d, stk. 2, jf. stk. 1, ved under særligt skærpende omstændigheder uberettiget at have offentliggjort det pågældende billede.

Under sagen forklarede tiltalte blandt andet, at den omhandlede artikel var såvel politisk som religionskritisk, og at det var vigtigt at vise billedet af, at kvindens hoved var forsøgt skilt fra kroppen, idet dette havde et særligt religiøst indhold i islam. Han opfattede ikke det pågældende billede som krænkende for den afdøde kvinde, og han ville aldrig have offentliggjort billedet, hvis det havde været en dansk kvinde.

Byretten frifandt tiltalte

Byretten anførte, at afgørelsen af, hvorvidt videregivelsen af billedet var uberettiget, beroede på en afvejning af på den ene side tiltaltes frihed til at ytre sig som journalist og på den anden side hensynet til den afdøde kvinde og hendes familie.

Retten lagde til grund, at videregivelsen skete som led i journalistisk virksomhed, og at billedet underbyggede en vigtig pointe i artiklen. Kvindens ansigt sås ikke på billedet, og hendes familie havde ikke reageret på offentliggørelsen. Retten lagde endvidere vægt på, at kvinden på billedet var fransk, og at offentliggørelsen skete i en blog, der henvendte sig til danskere.

På denne baggrund fandt retten, at videregivelsen ikke havde været uberettiget, og tiltalte blev frifundet.

Landsretten domfældte tiltalte og fastsatte straffen til 3 måneders betinget fængsel

Landsretten anførte blandt andet, at det havde været muligt for tiltalte at beskrive og belyse sine politiske og religionskritiske holdninger i relation til den omhandlede terrorhandling uden at videregive billedet. Videregivelsen af billedet havde heller ikke betydning for tiltaltes mulighed for i tilstrækkeligt omfang at kunne dokumentere sine kilder.

Herefter og efter en samlet vurdering fandt landsretten, at beskyttelsen af den afdøde kvinde og hendes familie vejede tungere end tiltaltes frihed til at ytre sig politisk og religionskritisk, og at videregivelsen af billedet derfor var uberettiget.

Landsretten fandt det herefter bevist, at tiltalte var skyldig i overensstemmelse med tiltalen, og fastsatte straffen til fængsel i 3 måneder, som blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 23/14301.