Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

08 sep 2023

Procesbevillingsnævnet

Strafudmåling i sag om psykisk vold

Procesbevillingsnævnet har den 7. september 2023 meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. april 2023 (S-0937-22).

Efter straffelovens § 243 straffes den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, herunder ved udøvelse af negativ social kontrol, for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år.

En mand blev tiltalt for overtrædelse af blandt andet straffelovens § 243 om psykisk vold ved i en periode på godt et år som tilhørende en kvinde og to børns husstand at have udsat dem for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, idet han som henholdsvis ægtefælle, far og stedfar, fratog dem deres selvbestemmelsesret over hvilke sociale relationer, de måtte indgå i, herunder ved at isolere dem fra deres nærmeste familie, samt manipulere dem og beskadige deres selvfølelse, således at deres adfærd oplevedes som selvforskyldt, herunder ved utallige gange at have råbt og skreget af dem, hvilket alt var egnet til utilbørligt at styre dem.

Byretten fastsatte straffen til fængsel i 6 måneder

Byretten fandt manden skyldig i den rejste tiltale og fastsatte straffen til fængsel i 6 måneder, hvorved byretten navnlig lagde vægt på lovovertrædelsernes karakter, grovhed og omfang samt det oplyste om de følger, som den psykiske vold havde haft og stadig havde for de tre forurettede personer.

Landsretten forhøjede straffen til fængsel i 8 måneder

Landsretten stadfæstede i det væsentligste byrettens bevisresultat, og et flertal forhøjede straffen til fængsel i 8 måneder. Herved lagde flertallet vægt på grovheden af den psykiske vold, dens karakter og intensitet, gerningsperiodens udstrækning, at den psykiske vold var udøvet over for tre personer i husstanden, og de psykiske følger, som adfærden havde haft for dem, samt at to af de forurettede var børn, og at det ene barn havde en funktionsnedsættelse.

Mindretallet voterede af de grunde, som byretten havde anført, for at udmåle straffen til fængsel i 6 måneder.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 23/17819.