Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

29 sep 2023

Procesbevillingsnævnet

Varetægtsfængsling udover to tredjedele af straffetiden

Procesbevillingsnævnet har den 28. september 2023 meddelt en tiltalt person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 10. august 2023 (S-1488-23).

Tiltalte blev den 16. april 2023 varetægtsfængslet som sigtet for blandt andet indbrudstyveri og brugstyveri. Han var fem dage forud herfor blevet løsladt efter fuld afsoning af en tidligere dom for blandt andet indbrudskriminalitet.

Byretten idømte tiltalte fængsel i 6 måneder samt en bøde og bestemte, at tiltalte skulle være varetægtsfængslet under anken

Tiltalte erkendte sig skyldig, og byretten idømte ham fængsel i 6 måneder og en bøde. Tiltalte ankede dommen til formildelse. Byretten bestemte, at tiltalte skulle være varetægtsfængslet under anken, eller indtil straffuldbyrdelse kunne iværksættes. Byretten lagde blandt andet vægt på, at der var bestemte grunde til at antage, at tiltalte på fri fod ville begå ny ligeartet kriminalitet, da tiltalte tidligere var straffet 12 gange for indbrudskriminalitet og berigelse i øvrigt. Betingelserne i retsplejelovens § 769, stk. 1, jf. § 762, stk. 1, nr. 2, var derfor opfyldt.

Landsretten forlængede varetægtsfængslingen, indtil der blev afsagt dom i ankesagen

Under en fristforlængelse af varetægtsfængslingen protesterede tiltalte mod fortsat varetægtsfængsling, da denne ville gå udover to tredjedele af den i byretten idømte straf, hvorfor en fortsat varetægtsfængsling ville være i strid med proportionalitetsprincippet i retsplejelovens § 762, stk. 3.

Landsretten besluttede, at tiltalte fortsat skulle være varetægtsfængslet, indtil der blev afsagt dom i ankesagen. Landsretten lagde vægt på oplysningerne om sagens karakter, tiltaltes personlige forhold, herunder omfattende forstraffe for ligeartet kriminalitet, det hurtige recidiv og oplysningen om, at tiltalte fuldt ud afsonede sin seneste dom for ligeartet kriminalitet, hvorefter landsretten fandt, at proportionalitetsvurderingen undtagelsesvist skulle ske i lyset af straffelovens § 38, stk. 4, hvorefter løsladelse på prøve efter udståelse af to tredjedele af straffetiden forudsætter, at den dømtes forhold ikke gør prøveløsladelse utilrådelig. Landsretten fandt herefter, at en fortsat varetægtsfængsling ikke ville være i strid med proportionalitetsprincippet i retsplejelovens § 762, stk. 3.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 23/39737.