Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

05 feb 2024

Procesbevillingsnævnet

Dyrevelfærd og formalitetsindsigelser ved bevisførelse

Procesbevillingsnævnet har den 1. februar 2024 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 2. oktober 2023 (S–2535–22).

En kvinde var tidligere idømt bøder og betinget fængsel for overtrædelser af dyrevelfærdslovgivningen. Kvinden var endvidere tidligere betinget frakendt retten til dyrehold af produktionsdyr.

I 2020 foretog Fødevarestyrelsen sammen med politiet kontrol af kvindens dyrehold. På baggrund af kontrolbesøget blev der rejst tiltale over for kvinden for overtrædelser af dyrevelfærdslovgivningen.

I 2021 foretog Fødevarestyrelsen sammen med politiet igen kontrol af tiltaltes dyrehold. Forud for dette kontrolbesøg var der indgivet en anmeldelse til politiet om kritisable forhold ved tiltaltes dyrehold. På baggrund af kontrolbesøget blev der rejst yderligere tiltale over for tiltalte for et yderligere forhold om overtrædelse af dyrevelfærdslovgivningen.

Byretten idømte tiltalte 50 dages ubetinget fængsel og en frakendelse af retten til dyrehold af produktionsdyr

Under sagen ved byretten nedlagde tiltaltes forsvarer påstand om, at anklagemyndighedens bevisførelse, i form af videoer mv., optaget ved kontrolbesøgene hos tiltalte, var retsstridig. Begrundelsen herfor var, at tilsynsmyndighederne ikke havde indhentet en retskendelse i forbindelse med kontrolbesøgene i medfør af retsplejelovens regler om ransagning. Bevisførelsen skulle på den baggrund udgå af sagen. Byretten afsagde under sagen kendelse om spørgsmålet, hvorved byretten ikke tog påstanden til følge. Byrettens kendelse blev ikke forsøgt kæret.

På baggrund af de videoer fotos mv., der var indsamlet i forbindelse med tilsynsmyndighedernes kontrolbesøg hos tiltalte, fandt byretten tiltalte skyldig i begge forhold om overtrædelse af dyrevelfærdslovgivningen, herunder også for så vidt angik dyrevelfærdslovens § 58 om uforsvarlig behandling af dyr. Byretten idømte på den baggrund tiltalte 50 dages ubetinget fængsel. Byretten frakendte endvidere tiltalte retten til at eje, bruge, passe, slagte eller i det hele beskæftige sig personligt med produktionsdyr (inklusiv heste) i 2 år fra endelig dom i medfør af dyrevelfærdslovens § 60.

 Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten udtalte, at omstændighederne i forbindelse med Fødevarestyrelsens og politiets to kontrolbesøg ikke medførte et grundlag for, at bevisførelsen i form af videoer mv., skulle udgå af sagen, eller at sagen skulle hjemvises.

Efter bevisførelsen lagde landsretten til grund, at tiltaltes hold af dyr var sket som led i en erhvervsmæssig udøvelse. Herefter, og på baggrund af de af byretten anførte grunde, tiltrådte landsretten, at tiltalte var fundet skyldig som sket. Landsretten stadfæstede derfor byrettens dom.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 23/45733.