Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

26 feb 2024

Procesbevillingsnævnet

Kontradiktion i en foranstaltningssag

Procesbevillingsnævnet har den 21. februar 2024 meddelt en borger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 6. december 2023 (S-3085-23).

En borger blev i 2013 idømt en anbringelsesdom (type II) uden længstetid. Foranstaltningen var løbende opretholdt. Anklagemyndigheden indbragte i marts 2023 på ny sagen for retten med påstand om, at foranstaltningen skulle opretholdes. Borgeren nedlagde påstand om, at foranstaltningen blev ophævet, subsidiært at den blev ændret til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap (type III).

Byretten ændrede foranstaltningen

Byretten fandt på baggrund af de foreliggende oplysninger, herunder risikovurderingen fra tilsynsmyndighederne og oplysningerne om borgerens adfærd, at der fortsat var nærliggende risiko for, at han ville begå ny personfarlig kriminalitet, hvis foranstaltningen blev ophævet. Byretten fandt dog henset til, at borgeren ikke var dømt for ny kriminalitet i foranstaltningsperioden, herunder at vurderingen fra tilsynsmyndighederne var baseret på en psykologudtalelse fra januar 2021, sammenholdt med karakteren af den personfarlige kriminalitet, der havde givet grundlag for den idømte foranstaltning samt hensynet til, at foranstaltningen ikke måtte opretholdes i længere tid eller i videre omfang end nødvendigt, at borgerens subsidiære påstand skulle tages til følge, hvorfor foranstaltningen blev ændret til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykisk handicap.

Landsretten ændrede byrettens kendelse og opretholdt foranstaltningen

Anklagemyndigheden kærede byrettens afgørelse til landsretten. Landsretten – som ved en fejl havde overset en henvendelse fra borgerens advokat, hvor advokaten anmodede landsretten om en frist til at fremkomme med bemærkninger til anklagemyndighedens kæreskrift – fandt, at det på baggrund af de foreliggende oplysninger i sagen fortsat måtte lægges til grund, at der bestod en nærliggende risiko for, at borgeren ved en ændring af foranstaltningen ville begå ny kriminalitet. Landsretten lagde i den forbindelse blandt andet vægt på, at borgeren endnu ikke var afprøvet i et åbent regi. Landsretten ændrede derfor byrettens kendelse, således at den foranstaltning, som borgeren i 2013 var idømt, blev opretholdt.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 23/50474.