Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

06 mar 2024

Procesbevillingsnævnet

Spejling af iPhone tilhørende en tidligere ansat i et konkursramt selskab

Procesbevillingsnævnet har den 29. februar 2024 meddelt et konkursbo tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 23. november 2023 (B-562-23).

Et selskab blev i marts 2023 taget under konkursbehandling. I forbindelse med behandlingen af boet fik kurator ikke udleveret fyldestgørende bogføringsmateriale. Kurator var af den opfattelse, at der var foretaget en række transaktioner, der krævede nærmere undersøgelser.

Med henblik på at få iværksat undersøgelserne indkaldte kurator en tidligere ansat i selskabet til afhøring i skifteretten. Kurator anmodede i den forbindelse skifteretten om, at den ansattes smartphone blev udleveret med kode til kurator med henblik på spejling, jf. konkurslovens § 112, stk. 1, 2. pkt., jf. stk. 2, jf. § 105, stk. 1.

Den ansatte protesterede mod anmodningen og gjorde blandt andet gældende, at han ikke var og ikke havde været registreret som direktør i selskabet.

Skifteretten tog ikke anmodningen til følge

Skifteretten fandt, at det var sandsynligt, at mobiltelefonen indeholdt forretningspapirer og materiale, der tilhørte boet, og at materialet kunne have betydning for bobehandlingen. Skifteretten fandt dog også, at den ansatte ikke var omfattet af personkredsen i konkurslovens § 112, stk. 1, 2. pkt., jf. stk. 2, jf. § 105, stk. 1, idet den ansatte ikke var og ikke havde været registreret som medlem af selskabets ledelse. Anmodningen om spejling blev herefter ikke taget til følge.

Landsretten stadfæstede skifterettens kendelse

Landsretten fandt navnlig, at det henset til ordlyden af konkurslovens § 105, stk. 1, der omfatter bl.a. ”medlemmer af direktion eller bestyrelse” og ”personer, der tidligere har beklædt disse hverv”, var betænkeligt at udstrække bestemmelsen til også at omfatte personer, der ikke er eller havde været registreret som medlemmer af direktion eller bestyrelse, og som heller ikke på anden måde havde været registreret som legal repræsentant for det konkursramte selskab. Da den ansatte ikke havde været registreret som sådan, var han således ikke er omfattet af personkredsen i konkurslovens § 105, stk. 1, og der var herefter ikke anledning til at tage stilling til, om han reelt havde fungeret som

selskabets direktør eller i øvrigt havde deltaget i selskabets ledelse. Herefter, og da konkursboet ikke havde gjort gældende, at den ansatte på andet grundlag skulle pålægges at give oplysninger til konkursboet ved spejling af sin mobiltelefon, stadfæstede landsretten skifterettens afgørelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 23/49943.