Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

30 maj 2024

Procesbevillingsnævnet

Grønlandsk sag om voldtægt af mindreårig

Procesbevillingsnævnet har den 24. april 2024 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Grønlands Landsret den 1. november 2023 (K 238/23).

Tiltalte var tiltalt for overtrædelse af den dagældende grønlandske kriminallovs § 77, stk. 1, nr. 1 og 2, ved i sit soveværelse ved vold eller trussel om vold at have voldtaget forurettede, mens hun befandt sig i en situation, hvor hun var ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Forurettede var på gerningstidspunktet 16 år, og tiltalte var 39 år. Forurettede havde været på besøg hos tiltalte, hvor forurettedes mor, der tidligere havde været kæreste med tiltalte, også befandt sig.

Efter den dagældende kriminallovs § 77, stk. 1, nr. 2, dømmes den som uden for ægteskab skaffer sig samleje eller anden kønslig omgang med en person, der befinder sig i en tilstand, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen. Ved en lovændring den 1. juni 2022 § 77, stk. 3 indsat, hvorefter der ved fastsættelse af foranstaltningen skal lægges vægt på den særlige krænkelse, der er forbundet med lovovertrædelsen, når den er begået mod en person under 18 år.

Kredsretten idømte tiltalte anstaltsanbringelse i 1 år

Kredsretten fandt tiltalte skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2, men frifandt tiltalte for voldtægt efter § 77, stk. 1, nr. 1. Kredsretten henviste til, at forurettede befandt sig i en situation, hvor hun var ude af stand til at modsætte sig handlingen, og at tiltalte måtte have været klar over dette. Kredsretten fastsatte foranstaltningen til anstaltsanbringelse i 1 år. Kredsretten lagde navnlig vægt på den store aldersforskel, på at forurettede var sårbar, og at forbrydelsen skete hjemme hos forurettedes mors ven, hvor hun burde være beskyttet og ikke udsat for overgreb. 

Tiltalte ankede dommen til Grønlands Landsret.

Grønlands Landsret stadfæstede kredsrettens dom

Grønlands Landsret stadfæstede kredsrettens dom og henviste blandt andet til, at forurettede havde forklaret, at det var hendes opfattelse, at tiltalte og forurettedes mor var kærester, og at forurettede så tiltalte som en form for faderfigur. Landsretten henviste videre til forurettedes særdeles troværdige forklaring herunder om, at hun under samlejet var ”frosset” og angst.

Efter en samlet vurdering af karakteren af lovovertrædelsen tiltrådte landsretten, at foranstaltningen var fastsat til anstaltsanbringelse i 1 år. Landsretten henviste til, at forholdet var begået efter foranstaltningsskærpelsen pr. 1 juli 2022, hvorefter foranstaltningen skulle øges med 50 % i forhold til det tidligere foranstaltningsniveau, hvis overtrædelsen blev begået overfor personer under 18 år, jf. kriminallovens § 77, stk. 3.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 23/47809.