Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

21 jun 2024

Procesbevillingsnævnet

Inddrivelse ved betalingspåkrav – skyldner uden fast bopæl

Procesbevillingsnævnet har den 20. juni 2024 meddelt en rekvirent tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 26. februar 2024 (B-119-24).

I 2023 fraflyttede en lejer et boliglejemål. Lejeren meddelte ved fraflytningen ikke udlejeren en ny adresse, ligesom at lejeren ikke anmeldte en ny adresse i folkeregistret. Lejeren var herefter uden fast bopæl.

I oktober 2023 opgjorde udlejeren (rekvirenten) en flytteopgørelse.

I november 2023 fremsendte udlejeren flytteopgørelsen samt en påkravsskrivelse til lejerens sidst kendte adresse (det nu fraflyttede lejemål).

I slutningen af november 2023 indgav udlejerens advokat et betalingspåkrav til fogedretten.

Fogedretten afviste sagen

Fogedretten udtalte, at det følger af retsplejelovens § 477 b, stk. 2, at der – forud for indleveringen af et betalingspåkrav til fogedretten – til skyldneren skal være fremsendt en påkravsskrivelse, der opfylder betingelserne i § 10, stk. 2 og 3, i inkassoloven. Det følger endvidere af bestemmelsen, at fremsendelse af påkravsskrivelse kan undlades, såfremt betingelserne i inkassolovens § 11 er opfyldt.

Herefter udtalte fogedretten, at det var ubestridt, at påkravsskrivelsen i nærværende sag ikke var kommet frem til lejeren (herefter skyldner), idet skyldner på tidspunktet for fremsendelsen af påkravsskrivelsen ikke havde bopæl på den adresse, hvortil påkravet var fremsendt. Fogedretten fandt endvidere ikke, at betingelserne i inkassolovens § 11 var opfyldt, hvorefter fogedretten afviste sagen, jf. retsplejelovens § 477 c, stk. 1, 1. pkt., jf. § 477 b, stk. 2.

Landsretten stadfæstede fogedrettens afgørelse om afvisning

Landsretten fandt, at der ikke var leveret en påkravsskrivelse til skyldner i medfør af retsplejelovens § 477 b, stk. 2, jf. inkassolovens § 10, idet skyldner var uden fast bopæl. Dernæst udtalte landsretten, at betingelserne i inkassolovens § 11 heller ikke var opfyldt. Landsretten stadfæstede herefter fogedrettens afgørelse om afvisning.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 24/07032.