Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces behandler klager over Civilstyrelsens afslag på fri proces og klager over Civilstyrelsens afslag på retshjælp til klagesager ved internationale klageorganer.

Fri proces indebærer i grundtræk, at den pågældende får en advokat beskikket til at føre sagen, og at statskassen betaler sagens omkostninger, herunder retsafgifter, advokatsalær og eventuelle sagsomkostninger, som skal betales til modparten. Fri proces er især forbeholdt personer, som på den ene side ikke selv har økonomisk mulighed for at betale sagsomkostningerne, men som på den anden side har rimelig grund til at føre proces, navnlig fordi der er udsigt til at vinde sagen.

Her på siden får du svar på en række spørgsmål om, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at klage over Civilstyrelsens afgørelse om afslag på fri proces eller Civilstyrelsens afslag på retshjælp til en klagesag ved et internationalt klageorgan. 

Inden du sender en klage over Civilstyrelsens afslag på fri proces

I hvilke tilfælde kan jeg få fri proces?

Efter retsplejelovens § 328 kan der gives fri proces, hvis ansøgeren opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, og ansøgeren skønnes at have rimelig grund til at føre proces. De økonomiske betingelser for at få fri proces fremgår af retsplejelovens § 325 og bekendtgørelsen om fri proces, der ændres årligt med nye indtægtsgrænser.

Efter retsplejelovens § 329 kan der gives fri proces, når særlige grunde taler derfor, selvom de almindelige betingelser ikke er opfyldt. Det gælder navnlig i sager, som er af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse, eller som har væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation. 

Du kan se en oversigt over bestemmelserne her

Hvor kan jeg søge om fri proces?

Du skal sende din ansøgning om fri proces til:

Civilstyrelsen
Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg
Tlf. 3392 3334

Det er i nogle tilfælde retten, som tager stilling til, om du kan få fri proces. Civilstyrelsen kan vejlede dig herom.

En ansøgning om fri proces skal indgives til Civilstyrelsen i så god tid, at Civilstyrelsen kan nå at træffe afgørelse i sagen, inden sagens afslutning ved retten ved hovedforhandling eller forlig.
De nødvendige oplysninger for sagens behandling, herunder f.eks. økonomiske oplysninger, skal ligeledes indgives i tilstrækkelig god tid inden sagens afslutning.

I modsat fald kan ansøgningen afvises med henvisning hertil.

Hvor skal jeg sende klagen over Civilstyrelsens afslag på fri proces til?

Du skal sende din klage til:

Procesbevillingsnævnet
St. Kongensgade 1-3, 2. sal
1264  København K.

Mail: post@procesbevillingsnaevnet.dk

Klagen skal alene indgives i et eksemplar.

Det er således ikke et nødvendigt, at en klage også indgives i original, hvis den er sendt som sikker mail eller Digital Post. 

Du skal sende din klage sikkert, hvis den indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger. Læs mere om hvordan du sender sikkert til Procesbevillingsnævnet her.

Du behøver ikke en advokat for at indsende en klage til Procesbevillingsnævnet. Hvis klagen indgives af en advokat, er det ikke et krav, at advokaten har møderet for landsret eller Højesteret.

Efter at Procesbevillingsnævnet har modtaget din klage, sender nævnets sekretariat dig et brev, der bekræfter modtagelsen af klagen og oplyser om de eventuelle sagsbehandlingsskridt, der er iværksat i anledning af din klage. Vedlagt brevet er en orientering om den generelle sagsbehandling i Procesbevillingsnævnet.

Du kan læse orienteringsbrevet her.

Hvad skal klagen indeholde?

Din ansøgning skal indeholde en beskrivelse af, hvorfor du ønsker at få fri proces. 

Derudover skal du oplyse CVR- eller CPR-nummer til brug for fremsendelse af Digital Post.

Hvis der er berammet hovedforhandling i sagen, skal du oplyse, hvornår hovedforhandlingen er. Du skal også oplyse, hvis sagen er afsluttet ved dom eller forlig. 

Det er desuden vigtigt, at du vedlægger følgende:

  • Kopi af Civilstyrelsens afgørelse
  • Kopi af eventuelle nye bilag, herunder processkrifter, som har betydning for sagen, og som Civilstyrelsen ikke har fået kopi af.
  • Andre bilag, som du mener kan have betydning for Procesbevillingsnævnets vurdering af din ansøgning. 

Hvis der senere under klagens behandling bliver udarbejdet nye processkrifter og/eller bilag, bedes du eftersende disse til nævnet og i den forbindelse fremhæve det relevante af betydning for klagen.

Procesbevillingsnævnet har lavet en klageblanket, som du kan bruge.

Gå til klageblanket og vejledning.

Henvendelser som indeholder personoplysninger

Procesbevillingsnævnet opfordrer til, at henvendelser til nævnet renses for unødvendige personoplysninger inden afsendelsen. Dette gælder særligt følsomme og fortrolige personoplysninger. En lang række følsomme og fortrolige oplysninger vil være nødvendige for nævnets behandling af en henvendelse og nødvendig for forståelsen af den kontekst henvendelsen er i. Der vil dog også være mange akter, som – uden betydning for forståelsen af indholdet – vil kunne anonymiseres eller pseudonymiseres, eksempelvis henvisning til tidligere afgørelser. Af hensyn til de registrerede personer ønsker Procesbevillingsnævnet derfor kun at modtage de personoplysninger, som afsender vurderer er nødvendige for nævnets behandling af henvendelsen.

Når du sender en mail til Procesbevillingsnævnet, der indeholder fortrolige og/eller følsomme personoplysninger, skal du sende mailen sikkert, så andre ikke kan læse indholdet.

Læs mere om hvordan du sender sikkert til Procesbevillingsnævnet her.

Hvornår er der frist for at klage?

Vi skal have modtaget din klage inden 4 uger efter, at du har modtaget Civilstyrelsens afgørelse.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor afgørelsen er truffet. Er afgørelsen således truffet en tirsdag, udløber fristen tirsdagen 4 uger efter. 

Din klage skal være modtaget i Procesbevillingsnævnet senest ved udløbet af sekretariatets kontortid kl. 15.00 - dog inden udgangen af døgnet, hvis klagen er sendt med digital post - den dag klagefristen udløber.

Sekretariatet har åbent mandag til fredag fra kl. 9.00-15.00.

Hvad sker der, hvis fristen er overskredet? 

Hvis du ønsker at klage, skal du skrive til Procesbevillingsnævnet. Hvis klagefristen er overskredet, skal du redegøre for, hvorfor du ikke har været i stand til at overholde klagefristen.

Procesbevillingsnævnet afgør herefter, om der undtagelsesvis er grundlag for at se bort fra, at du har overskredet klagefristen.

Koster det noget at klage?

Nej, det er gratis at klage over Civilstyrelsens afslag på fri proces og Civilstyrelsen afslag på retshjælp til klagesager ved internationale klageorganer. 

Kan jeg få juridisk bistand af Procesbevillingsnævnet?

Nej. Procesbevillingsnævnet kan ikke være behjælpelig med generel juridisk bistand. Hvis du ønsker hjælp til udformning af din ansøgning eller generel juridisk vejledning i forbindelse med din sag, skal du i stedet rette henvendelse til en advokat. 

Under behandling af din klage

Hvor lang er sagsbehandlingstiden?

Det afhænger af den enkelte sags karakter, hvor hurtigt denne kan behandles. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i afdelingen for fri proces er ca. 12 uger.

Har det betydning, hvis jeg har en forsikring med retshjælpsdækning?

Du kan ikke få fri proces, hvis du har en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, som dækker udgifterne til sagen. 

Du kan dog søge om fri proces, hvis omkostningerne ved sagen overstiger forsikringens maksimum.

Hvis jeg klager over Civilstyrelsens afslag på fri proces til en retssag, bliver modparten da orienteret om min klage?

Hvis modparten i retstvisten er en fysisk person sender Procesbevillingsnævnet i overensstemmelse med persondataloven en orientering til modparten i retstvisten om, at nævnet har registreret dennes navn og adresse i forbindelse med behandlingen af din klage over Civilstyrelsens afgørelse.

Brevet vedlægges en orientering om Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces med en vejledning om persondataloven, som du kan læse her. Modparten i retstvisten hører herefter ikke mere fra nævnet.

Modparten i retstvisten vil kun modtage en kopi af Civilstyrelsens afgørelse, din klage mv. og Procesbevillingsnævnets afgørelse, hvis nævnet undtagelsesvist finder anledning til at høre modparten i retstvisten i sagen, eller hvis modparten i retstvisten har bedt om aktindsigt i din sag.

Når du har modtaget Procesbevillingsnævnets afgørelse

Hvem sender Procesbevillingsnævnet afgørelsen til?

Hvis du selv har indgivet klagen til Procesbevillingsnævnet, sender vi afgørelsen til dig.

Hvis din advokat på dine vegne har indgivet klagen, sender vi afgørelsen til din advokat.

Hvis sagen er anlagt ved retten, og du får fri proces, sender vi bevillingen til retten. Du eller din advokat får kopi af bevillingen.

Kan jeg få begrundelsen for Procesbevillingsnævnets afgørelse?

Nej. Det er ikke muligt telefonisk eller skriftligt at få uddybet begrundelsen for afgørelsen eller at få at vide, hvad nævnet har lagt vægt på ved afgørelsen.

Procesbevillingsnævnet begrunder sine afgørelser med en henvisning til de bestemmelser, der giver mulighed for meddelelse af fri proces. Dette følger af forretningsordenen for Procesbevillingsnævnet § 19, stk. 2.  

Du kan læse mere om baggrunden for udformningen af Procesbevillingsnævnets afgørelser her.

Kan jeg klage over Procesbevillingsnævnets afgørelse om afslag på fri proces?

Nej. Du kan ikke klage over Procesbevillingsnævnets afgørelser til en højere administrativ myndighed.

Kan jeg klage til Procesbevillingsnævnet over, at min modpart har fået fri proces?

Nej. Det er kun den person, der har søgt og fået afslag på fri proces, der kan klage til Procesbevillingsnævnet.

Kan Civilstyrelsen eller Procesbevillingsnævnet tilbagekalde en bevilling om fri proces?

Ja. Hvis forudsætningerne for bevillingen viser sig ikke at være til stede eller at være bortfaldet, kan bevillingen tilbagekaldes af den myndighed, som har meddelt den.

Når en bevilling er tilbagekaldt, ophører virkningerne af fri proces for fremtiden.

Kan jeg komme til at betale sagens omkostninger, selvom jeg har fået fri proces?

Ja. Hvis du har fået fri proces, kan retten pålægge dig helt eller delvis at erstatte statskassens udgifter ved den fri proces, hvis dine forhold, herunder som de er efter sagens udfald, taler for det. Retten vil kun undtagelsesvis gøre dette.

Kan jeg få juridisk bistand af Procesbevillingsnævnet?

Nej. Procesbevillingsnævnet kan ikke være behjælpelig med generel juridisk bistand. Hvis du ønsker hjælp til udformning af din ansøgning eller generel juridisk vejledning i forbindelse med din sag, skal du i stedet rette henvendelse til en advokat. 

Sidst opdateret: 16. februar 2024