Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnet

Her finder du information om databeskyttelseslovgivningen i relation til Procesbevillingsnævnets virksomhed.

Vi er dataansvarlig

Procesbevillingsnævnet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Nævnets oplysningspligt følger af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 med de begrænsninger, som fremgår af data­beskyttelses­lovens §§ 22 og 23. Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål til nævnets behandling af dine personoplysninger.

Formål med og retsgrundlag for behandling

Vi registrerer personoplysninger med det formål at behandle en ansøgning om appeltilladelse eller en klage over afslag på fri proces m.v. Retsgrundlaget for vores sagsbehandlinger er retsplejelovens kapitel 1 a og nævnets forretningsorden

Nævnet behandler en sag om appeltilladelse eller klage over fri proces m.v. ud fra oplysningerne i henvendelsen, afgørelse i sagen og eventuelle udtalelse. Nævnet beslutter, om akterne fra sagens forudgående behandling skal indhentes.

I nævnets sagsbehandling indgår således – afhængig af sagen – meget følsomme oplysninger og eventuelle oplysninger om CPR-nummer. 

Efter nævnets afgørelse i en sag vil der i særlige tilfælde blive offentliggjort en kort omtale af sagen i Procesbevillingsnævnets årsberetning og/eller under emnet Procesbevillingsnævnets nyheder på www.procesbevillingsnaevnet.dk. Person­oplysninger vil dog i dette tilfælde altid fremgå pseudonymiseret.

Vi vil også i særlige tilfælde anvende nævnets interne notat om en sag til intern videndeling om nævnets praksis. 

Alle Procesbevillingsnævnets ansatte har tavsheds­pligt.

Modtagere af oplysningerne

Hvis personoplysninger vil blive videregivet til andre, vil dette blive oplyst den pågældende. 

Rettigheder

Registrerede personer har en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger. Dette følger af reglerne i databeskyttelsesforordningens kapitel 3, navnlig artikel 15, med de begrænsninger, som fremgår af databeskyttelseslovens §§ 22 og 23. Det omfatter blandt andet at få indsigt i de personoplysninger, som bliver behandlet (indsigtsret).

Du kan læse mere om den registreredes rettigheder i Datatilsynets vejledning.

Datatilsynet fører tilsyn med, at databeskyttelseslovgivningen bliver overholdt. Du finder Datatilsynets vejledning og kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Databeskyttelsesrådgiveren 

Domstolsstyrelsen har for Danmarks Domstole udpeget én fælles databeskyttelsesrådgiver, som inddrages i spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger ved Danmarks Domstole, herunder også Procesbevillingsnævnet. Du kan se nærmere herom på www.domstol.dk.  

 [1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2017 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og lov nr.502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Sidst opdateret: 07. april 2022