Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnet er et uafhængigt nævn, der hverken er en del af domstolssystemet eller en forvaltningsmyndighed.

Organisatorisk og forfatningsmæssigt er Procesbevillingsnævnet en unik og uafhængig organisation, der ikke klart lader sig definere som hverken administrativt eller judicielt. Procesbevillingsnævnet er således ikke en del af domstolssystemet eller den offentlige forvaltning. Organisatorisk er nævnet dog en del af Danmarks Domstole, og nævnets bevillingsmæssige og administrative forhold varetages i samarbejde med Domstolsstyrelsen.

Procesbevillingsnævnet består af en afdeling for appeltilladelser, en afdeling for appeltilladelser vedrørende familierettens afgørelser og en afdeling for fri proces. Alle sager bliver forberedt i et sekretariat, der er fælles for de tre afdelinger.

I afdelingen for appeltilladelse behandler nævnet ansøgninger om appeltilladelser til landsretten og til Højesteret i civile sager og i straffesager, og i afdelingen for appeltilladelser vedrørende familierettens afgørelser behandler nævnet ansøgninger om appeltilladelse til landsretten i sager, hvor familieretten har truffet afgørelse.

Det almindelige udgangspunkt om, at domstolsafgørelser kan indbringes for en højere ret, er i nogle tilfælde fraveget. I sådanne tilfælde vil det kræve en tilladelse fra Procesbevillingsnævnet at anke eller kære domstolens afgørelse. Kort fortalt indebærer en appeltilladelse således, at en afgørelse, der ellers ikke ville kunne ankes ellers kæres, kan indbringes for en højere retsinstans.

I afdelingen for fri proces behandler nævnet klager over Civilstyrelsens afslag på ansøgninger om fri proces og klager over Civilstyrelsens afslag på retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager ved internationale klageorganer. Overordnet set indebærer fri proces, at den pågældende får en advokat beskikket til at føre sagen, og at statskassen betaler sagens omkostninger, herunder retsafgifter, advokatsalær og eventuelle sagsomkostninger til modparten.

Procesbevillingsnævnets sekretariat, der ledes af en sekretariatschef, yder juridisk og administrativ bistand til nævnets tre afdelinger. Sekretariatet består for nuværende af omkring 30 medarbejdere.

Ved behandlingen af en sag udarbejder sekretariatet et notat, der indeholder en gennemgang af sagens faktum, en juridisk gennemgang og en indstilling til, hvordan nævnet bør afgøre sagen. Sagens akter og andet materiale bliver vedlagt i relevant omfang.

Det er nævnets medlemmer, der efter drøftelse af sagen på et nævnsmøde, træffer afgørelse i sagen. Beslutningerne på nævnsmøderne bliver truffet ved almindelig stemmeflerhed. Nævnets afgørelser bliver begrundet med en henvisning til de relevante bestemmelser i retsplejeloven.

I 2023 modtog Procesbevillingsnævnets i alt 3.258 sager, heraf 2.441 i afdeling for appeltilladelser, 182 i afdelingen for appeltilladelser vedrørende familierettens afgørelser og 635 sager i afdelingen for fri proces.

Nævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid i de tre afdelinger er henholdsvis ca. 17 uger i afdelingen for appeltilladelser, ca. 6 uger i afdelingen for appeltilladelser vedrørende familierettens afgørelser og ca. 12 uger i afdelingen for fri proces.

Sidst opdateret: 16. februar 2024