Gå til sidens indhold

Retten i Svendborg

20 dec 2022

Retten i Svendborg

4 år og 6 måneders fængsel for underslæb og dokumentfalsk

Dom afsagt: 20. december 2022

Advokat fundet skyldig i underslæb af særlig grov beskaffenhed og dokumentfalsk af særlig grov beskaffenhed.

En 44-årig advokat var i en tilståelsessag tiltalt for underslæb, idet han fra flere klientkonti tilegnede sig godt 45 mio. kr., hvorved han opnåede en berigelse på ca. 19 mio. kr. Der var tale om overførsler fra klientkonti til såvel tiltaltes private konto som til en konto i et selskab, som tiltalte ejede.

Advokaten var endvidere tiltalt for at have udarbejdet, forevist og afleveret en falsk dombog til en person, som han repræsenterede, ligesom han var tiltalt for at have udarbejdet, forevist og afleveret en falsk skrivelse fra Procesbevillingsnævnet til samme person. Af skrivelsen fremgik det, at betingelserne for at meddele tilladelse til anke ikke var opfyldt.

Tiltalte forklarede under sagen, at han var begyndt at tage fra klientkontoen, idet blandt andet dårlig presseomtale havde påvirket omsætningen i advokatfirmaet, som han var ejer af. Herved manglede der penge til afregning af B-skatter.

Tiltalte forklarede vedrørende forholdet om dokumentfalsk, at han havde følt, at han var nødt til tage den omhandlede sag, selv om han ikke mente, at den ville føre til noget. Brevet fra Procesbevillingsnævnet var et forsøg på at trække tiden.

Straffen blev fastsat til fængsel i 4 år og 6 måneder. Tiltalte blev endvidere frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre, ligesom han blev frakendt retten til indtil videre at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller udlandet uden at hæfte personligt eller ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

Retten lagde ved strafudmålingen vægt på at den ene side af forholdenes karakter, herunder at tiltalte i en periode på ca. 2 år og 6 måneder havde begået underslæb for et samlet beløb på godt 45 mio. kr. vedrørende betroede klientkontomidler, hvorved tiltalte havde haft en berigelse på ca. 19 mio. kr. Retten lagde i formildende retning vægt på tiltaltes gode personlige forhold, herunder at han ikke tidligere var straffet for ligeartet kriminalitet, ligesom retten lagde vægt på, at tiltalte frivilligt havde angivet sig selv og aflagt en fuldstændig tilståelse, og at der var sket rettighedsfrakendelse.

Tiltalte blev endvidere dømt til at betale godt 19 mio. kr. i erstatning til et forsikringsselskab.

Tiltalte modtog dommen.

Sagsnummer SS 2541/2022

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Henrik Riis Andresen på telefon 9968 3223.