Gå til sidens indhold

Retten i Svendborg

16 aug 2023

Retten i Svendborg

Retten i Svendborg søger 2 beneficerede advokater

Retten i Svendborg – Beneficerede advokater

To stillinger som beneficerede advokater ved Retten i Svendborg er ledige. To advokater skal antages til at udføre sager for parter, der har fri proces, og til at beskikkes som offentlig forsvarer ved Retten i Svendborg, og såfremt ansøgeren har møderet for landsretten tillige ved Østre Landsret i sager, der har været behandlet ved Retten i Svendborg i første instans.

Antagelsen som beneficeret advokat medfører en pligt til personligt at give møde i de tildelte sager. Der tilkommer ikke en advokat, der er antaget ved en byret, godtgørelse for rejseudgifter ved møde inden for retskredsen, jf. retsplejelovens § 333, stk. 1, 2. pkt. og § 741, stk. 1. Beneficerede advokater har endvidere pligt til at yde offentlig retshjælp.

Der vil blive lagt vægt på ansøgerens kvalifikationer, herunder erfaring med straffesager eller strafferet i øvrigt og / eller med behandling af familieretlige sager. Der vil desuden blive lagt vægt på ansøgerens procedureerfaring og kvalifikationer som procederende advokat, og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit virke som advokat. Endelig vil det også blive tillagt en vis vægt, om ansøgeren har møderet for landsret. Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af ansøgeren.

Ansøgningen skal sendes til Retten i Svendborg vedlagt advokatbeskikkelsen og eventuelt andre bilag samt ansøgerens samtykke til, at retten kan indhente en udtalelse fra Advokatrådet, Civilstyrelsen samt fra Politidirektøren. Efter udløbet af ansøgningsfristen, og når de nødvendige udtalelser er indhentet, vil Retten i Svendborg, indsende ansøgningerne med en indstilling til Præsidenten for Østre Landsret, der videresender ansøgningerne med indstilling til Justitsministeriet, Civilstyrelsen. Retten vil desuden indhente samtykke fra de indstillede advokater til at indhente oplysninger fra Kriminalregistret. Et beneficium meddeles for en periode på 10 år.

Ansøgningen, der stiles til Justitsministeriet, sendes til Retten i Svendborg via sikker mail på adressen svendborg@domstol.dk. Ansøgningsfristen for modtagelse af ansøgninger er den 19. september 2023.

 

Ansøgningsfrist

Frist for modtagelse af ansøgning er den 19. september 2023

 

Ansøgning indsendes til

Retten i Svendborg

svendborg@domstol.dk (sikker mail)

Christiansvej 41

5700 Svendborg