Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Reglerne om mortifikation handler om muligheden for at erklære fx bortkomne papirdokumenter døde og magtesløse.

Hvis du ønsker et dokument mortificeret ved dom, anlægger du sagen ved at anvende dokumenttypen ”Anmodning Mortifikation Pant” eller ”Anmodning Mortifikation Servitut” på tinglysning.dk.

Tinglysningsretten afgør, om betingelserne for at indlede en sag om mortifikation er til stede. Hvis betingelserne er opfyldt, skal der indkaldes til et offentligt retsmøde. Der underrettes om retsmødet i Statstidende og evt. et eller flere lokale dagblade. Alle, der måtte have indsigelser til mortifikationen, kan fremsætte sine indsigelser skriftligt overfor Tinglysningsretten inden eller senest i retsmødet.

Det noteres på dokumentet i Tingbogen, at der er anmodet om mortifikation.

Er der tale om mortifikation af tinglyst pant, indrykkes der efter tinglysning automatisk en annonce i Statstidende. Hvis der skal ske indrykning i næste kvartal, er fristen for anmeldelse til Tinglysningsretten 4 uger før offentliggørelsen i Statstidende, der er den første hverdag i hvert kvartal. Statstidende vil opkræve udgiften for indrykningen direkte hos anmelder.

Er der tale om mortifikation af andet end tinglyst pant, herunder mortifikation af en servitut, skal du selv foretage indrykningen i Statstidende og evt. et eller flere lokale dagblade.

Når retsmødet har fundet sted, og Tinglysningsretten har kunnet konstatere, at der ikke er rettighedshavere, der har bedre ret end dig, bliver der afsagt en mortifikationsdom. Efter ankefristen på 4 uger, vil dommen kunne anvendes til aflysning, omdannelse til afgiftspantebrev eller til udstedelse af et erstatningspantebrev (konvertering til et digitalt dokument).

Spørgsmål & svar

Hvilke dokumenter kan mortificeres?

Efter mortifikationsloven kan der ske mortifikation af omsætningsgældsbreve eller -papirer. De fleste pantebreve er omfattet af denne kategori. Det er også muligt at mortificere pantebreve, aktier og andre andelsbeviser, der ikke er omsætningspapirer, forudsat at det er påkrævet, at dokumentet mortificeres.

Mortifikation af servitutter sker i henhold til lov om erhvervelse af mortifikationsdom på servitutter. Før der indledes en sag om mortifikation af en servitut, bør det overvejes, om servitutten kan udslettes iht. tinglysningslovens § 20.
Se evt. vejledningen ”Tinglysningslovens § 20”.

Hvem kan anlægge en mortifikationssag?

Den, der er berettiget i henhold til dokumentet, og som har mistet det, kan anmode om mortifikation. Pantets ejer kan også fremsætte anmodning. Her skal det fremgå, hvordan pantefordringen er ophørt.

Hvordan anlægger jeg en mortifikationssag, hvis der er tale et dokument, der ikke er tinglyst?

Vedrører sagen et dokument, der ikke er tinglyst, som fx pant i et registreret skib, kan der ikke anmeldes på tinglysning.dk. Sagen anlægges ved Tinglysningsretten ved fremsendelse af en begæring med almindelig post eller via Tinglysningsrettens kontaktformular..

Anmodningen skal indeholde oplysninger, der sandsynliggør, at betingelserne for mortifikation er til stede, herunder en kopi eller udførlig beskrivelse af det dokument, der ønskes mortificeret.

Herudover skal anmodningen indeholde identifikationsoplysninger på den eller de forpligtede og berettigede i henhold til dokumentet.

Hvad koster det at anlægge en mortifikationssag?

Der er ikke tale om en anmeldelse til tinglysning, hvorfor der ikke skal betales tinglysningsafgift.

Der skal betales retsafgift på 750 kr., jf. retsafgiftsloven § 1, stk. 2, nr. 2.

Kan et andelsboligbevis mortificeres?

Før du anmoder om mortifikation af et andelsboligbevis, bør det undersøges, om andelsboligforeningen har en bestemmelse i vedtægterne om, at andelsbeviset skal mortificeres ved dom.

Hvis vedtægterne ikke indeholder et krav om mortifikation ved dom, vil det typisk være tilstrækkeligt med en simpel genudstedelse af et nyt andelsbevis.

Dette forudsætter, at den sælgende andelshaver på tro og love afgiver en bortkomsterklæring. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations standardvedtægter indeholder hjemmel til, at bestyrelsen kan genudstede et nyt andelsbevis.

Hvad er betingelserne for mortifikation af pant med forkortet varsel?

Når der anmodes om mortifikation med forkortet varsel, kan der afsiges mortifikationsdom 3 måneder efter indrykning i Statstidende, hvis der stilles sikkerhed for pantebrevets hovedstol med tillæg af 1 års renter.

Der skal vedhæftes en tidsubegrænset anfordringsgaranti til anmeldelsen ”Anmodning Mortifikation Pant”. Tinglysningsretten vil tidligst frigive sikkerheden 13 måneder efter indrykning i Statstidende.

Det er alene pantets ejer, der kan anmode om, at pantebrevet mortificeres med forkortet varsel mod sikkerhedsstillelse. Der kan ikke anmodes om forkortet varsel, hvis mortifikationen sker med henblik på udstedelse af et erstatningspantebrev.

Sidst opdateret: 27. juni 2024