Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Skødet er det officielle dokument der tinglyses som ejendomsret for køber.

Der skal anmeldes et betinget skøde, når der sker overdragelse af en bestemt fast ejendom, hvor handlen først bliver endeligt gennemført, når de opstillede betingelserne er opfyldt – fx når købesummen er betalt eller en trappeopgang, der skal males inden overtagelse. 

Skal der ske overdragelse af en bestemt del af ejendommen (arealoverførsel og udstykning) ved betinget eller endeligt skøde, fremgår krav til disse anmeldelser i vejledningen ”Arealoverførsler og udstykninger”.

Spørgsmål & svar

Hvad gør jeg, hvis køber af en ejendom ikke kan få et cpr- eller cvr-nr.?

Hvordan skal man tiltræde endeligt skøde ved salg af en ejendom, hvor der er tinglyst forkøbsret på en ejendom, fx til en privatperson, og man ikke ønsker at gøre brug af forkøbsretten?

Man tiltræder som påtaleberettiget, og rollen indsættes i anmeldelsen under trinnet "Roller og underskriftsmetode".

Hvordan oprettes en ikke tinglyst adkomsthaver i forbindelse med anmeldelse af ”Endeligt skøde”. Den mellemliggende handel er aldrig blevet tinglyst?

Ved udfyldelsen af "Endeligt Skøde" skal rollen sælger være den til enhver tid værende tinglyste adkomsthaver. Den ikke tinglyste adkomsthaver indsættes under trinnet "Roller og underskriftsmetode" som rollen "ejer".

Hvordan anmeldes et skøde til en enkeltmandsvirksomhed?

Skødet skal registreres ved personen, ejerens cpr-nr. og underskrives med ejerens personlige NemID/MitID.

Hvilken dokumenttype skal anvendes ved notering af ejerskifte i forbindelse med fission?

Der skal anvendes dokumenttype ”Endeligt Skøde” eller ”Betinget Skøde”. Køber og sælger skal skrive under. Hvis sælger ikke længere eksisterer, må det dokumenteres, hvem der kan underskrive, f.eks. det fortsættende selskab. Da der er tale om et identifikationsskifte, er dokumentation ikke nødvendig, men der skal afgives behørig afgiftserklæring jf. tinglysningsafgiftslovens § 6a, jf. bek. 368/2011.

Hvordan skal købesummen angives, når der erhverves en byggegrund, hvor købesummen tillægges moms?

I feltet "Kontant købesum" indsættes købesummen incl. moms. I det omfang der ikke skal betales tinglysningsafgift af momsbeløbet, redegøres nærmere for dette i afgiftsbilledet.

Det samme gælder ved erhvervsmæssigt salg af nyopførte boliger til private, hvor købesummen indeholder moms.

Indeholder købesummen en entreprisesum, som helt eller delvist ikke er betaling for fast ejendom, men for efterfølgende opførelse af bygning, medtages alene den del af entreprisesummen, der vedrører arbejder, der er udført på anmeldelsestidspunktet – og dermed betaling for fast ejendom – i købesummen, mens den øvrige del af entreprisesummen angives i feltet "Entreprise".

Jeg bor i Danmark men har ikke fast adresse. Hvorfor skal jeg afgive erklæring iht. lov om udlændinges køb af fast ejendom?

Der skal afgives erklæring om, at du tidligere har haft bopæl i Danmark i et tidsrum af i alt 5 år, eller at du i øvrigt opfylder en af de undtagelsesbestemmelser, der er angivet i loven - også de undtagelser, der er fastsat af Justitsministeren i bekendtgørelse om erhvervelse af fast ejendom for så vidt angår visse EF-statsborgere mv.

Læs mere i vejledningen "Erhvervelsesloven og tinglysning". 

Jeg bor i Danmark og har alene været udrejst i x antal måneder som følge af studieophold/arbejde. Skal jeg afgive erklæring, når jeg køber fast ejendom?

Hvis køber(ne) alene har været udrejst af Danmark for en kortere periode indenfor de seneste 5 år, f.eks. på grund af studieophold, arbejde el.lign., skal der afgives nærmere forklaring herom i skødet. I modsat fald vil skødet blive tinglyst med frist.

Fristen kan opfyldes ved, at der afgives nærmere forklaring om, hvornår/hvor længe køber har boet i Danmark. Forklaringerne kan afgives ved anmeldelse af dokumenttypen "Forevis Dokumentation".

Læs mere i vejledningen "Erhvervelsesloven og tinglysning". 

Hvordan tinglyser jeg et mageskifte?

At mageskifte er at bytte fast ejendom eller dele heraf.

Der skal anmeldes et skøde på hver ejendom. I trinnet "Angiv oplysninger om handelen mv." skal det angives i "Handelstype", at overdragelsen sker som mageskifte.

Kravene til skøde efter ejendomsvurderingsloven er også gældende for mageskifteskøder.

Hvordan anmeldes et skøde vedrørende et kolonihavehus (bygning på lejet grund), hvis nuværende tinglyste ejer ikke kan findes, og der er mellemliggende handler, der aldrig er blevet tinglyst?

Når skødet anmeldes, indsættes den tinglyste ejer som rollen "Sælger".

  • Er tinglyst ejer et dødsbo, kan privatskiftende arvinger underskrive for ejer.
  • Efterlevende ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, kan tinglyse adkomst og herefter overdrage ejendommen, eller skifteretten, der har behandlet boet som bo- eller ægtefælleudlæg efter afdød ejer, kan samtykke vedrørende ejers overdragelser før sin død.
  • Er det indsat en bobestyrer, kan denne underskrive for dødsboet.
  • Har den tinglyste ejers bo været under konkursbehandling, eller er tinglyst ejer en virksomhed, der er opløst ved likvidation eller erklæring, kan boet reassumeres.

Eventuelle ikke tinglyste ejere kan eventuelt indsættes som rollen "Ejer" i trinnet "Roller og underskriftsmetode".

Hvordan skal det angives, når der ikke er nogen købesum? Køber overtager bare pantegælden.

Det fremgår af Tinglysningsbekendtgørelsen (nr. 834/2009 § 10) og indberetningsbekendtgørelsen (nr. 1518/2017) § 8, at skødet skal indeholde den samlede købesum for den faste ejendom.

I tinglysningsafgiftsloven § 3 fremgår, hvordan den kontante købesum/ejerskiftesum opgøres inkl. kontantværdien af eventuelle pantebreve.

Sidst opdateret: 07. september 2022