Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Skødet er det officielle dokument, der tinglyses som ejendomsret for køber.

Der skal anmeldes et betinget skøde, når der sker overdragelse af en bestemt fast ejendom, hvor handlen først bliver endeligt gennemført, når de opstillede betingelserne er opfyldt – fx når købesummen er betalt eller en trappeopgang, der skal males inden overtagelse. 

Skal der ske overdragelse af en bestemt del af ejendommen (arealoverførsel og udstykning) ved betinget eller endeligt skøde, fremgår krav til disse anmeldelser i vejledningen ”Arealoverførsler og udstykninger”.
Læs om overdragelse fra dødsbo på siden "Skifteretsattest".

Vejledninger Sidst opdateret
Andelsboligforeningsloven og tinglysning pdf

31. juli 2023

Arealoverførsel og udstykning pdf

10. juni 2024

Betinget Skøde pdf

31. oktober 2023

Endeligt Skøde pdf

14. september 2023

Erhvervelsesloven og tinglysning pdf

21. juni 2023

Landbrugsloven og tinglysning pdf

24. juli 2023

Oplysninger om handelen mv. pdf

1. februar 2024

Sommerhusloven og tinglysning pdf

17. juni 2024

Sælger-/køberandele pdf

29. november 2022

Spørgsmål & svar

Hvad gør jeg, hvis køber af en ejendom ikke kan få et cpr- eller cvr-nr.?

Hvordan skal man tiltræde endeligt skøde ved salg af en ejendom, hvor der er tinglyst forkøbsret på en ejendom, fx til en privatperson, og man ikke ønsker at gøre brug af forkøbsretten?

Man tiltræder som påtaleberettiget, og rollen indsættes i anmeldelsen under trinnet "Roller og underskriftsmetode".

Hvordan oprettes en ikke tinglyst adkomsthaver i forbindelse med anmeldelse af ”Endeligt skøde”. Den mellemliggende handel er aldrig blevet tinglyst?

Ved udfyldelsen af "Endeligt Skøde" skal rollen sælger være den til enhver tid værende tinglyste adkomsthaver. Den ikke tinglyste adkomsthaver indsættes under trinnet "Roller og underskriftsmetode" som rollen "ejer".

Hvordan anmeldes et skøde til en enkeltmandsvirksomhed?

Skødet skal registreres ved personen, ejerens cpr-nr. og underskrives med ejerens personlige MitID.

Hvilken dokumenttype skal anvendes ved notering af ejerskifte i forbindelse med fission?

Der skal anvendes dokumenttype ”Endeligt Skøde” eller ”Betinget Skøde”. Køber og sælger skal skrive under. Hvis sælger ikke længere eksisterer, må det dokumenteres, hvem der kan underskrive, fx det fortsættende selskab. Da der er tale om et identifikationsskifte, er dokumentation ikke nødvendig, men der skal afgives behørig afgiftserklæring jf. tinglysningsafgiftslovens § 6a, jf. bek. 368/2011.

Hvad skal købesummen indeholde?

Den købesum, der skal angives, skal være den samlede ejerskiftesum. Hvis der er betalingsforpligtelser, som køberen har påtaget sig udover den aftalte købesum, skal disse medregnes til ejerskiftesummen. Det gælder, uanset om betalingen sker i naturalier eller kontanter.

Købesummen skal fx indeholde:

 • Den kontante købesum
 • Pantegæld (kontantomregnet), der overtages af køber
 • Arv/gave beløb
 • Overtagne restancer eller andre ydelser
 • Tinglyste servitutter, der kan forlanges afløst af en pengeydelse
 • Anlægsbidrag, der er forfaldne ved ejerskiftet
 • Værdi af en anden fast ejendom, der overtages af sælger (mageskifte)
 • Værdi af andet, fx naturalier, der overtages af sælger
 • Betalingsforpligtelser, som køber har påtaget sig.

Læs mere i tinglysningsafgiftslovens § 3 samt E.B.3.1.2.3 i Skattestyrelsens tinglysningsafgiftsvejledning.

Hvordan skal købesummen angives, når der erhverves en byggegrund, hvor købesummen tillægges moms?

I feltet "Kontant købesum" indsættes købesummen incl. moms. I det omfang der ikke skal betales tinglysningsafgift af momsbeløbet, redegøres nærmere for dette i afgiftsbilledet.

Det samme gælder ved erhvervsmæssigt salg af nyopførte boliger til private, hvor købesummen indeholder moms.

Indeholder købesummen en entreprisesum, som helt eller delvist ikke er betaling for fast ejendom, men for efterfølgende opførelse af bygning, medtages alene den del af entreprisesummen, der vedrører arbejder, der er udført på anmeldelsestidspunktet – og dermed betaling for fast ejendom – i købesummen, mens den øvrige del af entreprisesummen angives i feltet "Entreprise".

Hvordan skal det angives, når der ikke er nogen købesum? Køber overtager bare pantegælden.

Det fremgår af Tinglysningsbekendtgørelsen (nr. 834/2009 § 10) og indberetningsbekendtgørelsen (nr. 1518/2017) § 8, at skødet skal indeholde den samlede købesum for den faste ejendom.

I tinglysningsafgiftsloven § 3 fremgår, hvordan den kontante købesum/ejerskiftesum opgøres inkl. kontantværdien af eventuelle pantebreve.

Jeg bor i Danmark men har ikke fast adresse. Hvorfor skal jeg afgive erklæring iht. lov om udlændinges køb af fast ejendom?

Der skal afgives erklæring om, at du tidligere har haft bopæl i Danmark i et tidsrum af i alt 5 år, eller at du i øvrigt opfylder en af de undtagelsesbestemmelser, der er angivet i loven - også de undtagelser, der er fastsat af Justitsministeren i bekendtgørelse om erhvervelse af fast ejendom for så vidt angår visse EF-statsborgere mv.

Læs mere i vejledningen
"Erhvervelsesloven og tinglysning (pdf)". 

Jeg bor i Danmark og har alene været udrejst i x antal måneder som følge af studieophold/arbejde. Skal jeg afgive erklæring, når jeg køber fast ejendom?

Hvis køber(ne) alene har været udrejst af Danmark for en kortere periode indenfor de seneste 5 år, fx på grund af studieophold, arbejde el.lign., skal der afgives nærmere forklaring herom i skødet. I modsat fald vil skødet blive tinglyst med frist.

Fristen kan opfyldes ved, at der afgives nærmere forklaring om, hvornår/hvor længe køber har boet i Danmark. Forklaringerne kan afgives ved anmeldelse af dokumenttypen "Forevis Dokumentation".

Læs mere i vejledningen
"Erhvervelsesloven og tinglysning (pdf)". 

Hvordan tinglyser jeg et mageskifte?

At mageskifte er at bytte fast ejendom eller dele heraf.

Der skal anmeldes et skøde på hver ejendom. I trinnet "Angiv oplysninger om handelen mv." skal det angives i "Handelstype", at overdragelsen sker som mageskifte.

Kravene til skøde efter ejendomsvurderingsloven er også gældende for mageskifteskøder.

Hvordan anmeldes et skøde vedrørende et kolonihavehus (bygning på lejet grund), hvis nuværende tinglyste ejer ikke kan findes, og der er mellemliggende handler, der aldrig er blevet tinglyst?

Når skødet anmeldes, indsættes den tinglyste ejer som rollen "Sælger".

 • Er tinglyst ejer et dødsbo, kan privatskiftende arvinger underskrive for ejer.
 • Skifteretten, der har behandlet boet efter afdøde ejer som bo- eller ægtefælleudlæg, kan samtykke på vegne af boet efter afdøde ejer, eller en bobestyrer, kan underskrive for dødsboet efter ejer.
 • Har den tinglyste ejers bo været under konkursbehandling, eller er tinglyst ejer en virksomhed, der er opløst ved likvidation eller erklæring, kan boet reassumeres.

Dokumenterer anmelder, at nuværende tinglyste ejer ikke kan findes, skal det tillige dokumenteres, at der er sket overdragelse/overdragelser fra tinglyst ejer til aktuelt utinglyst ejer. Det kan bl.a. være underskrevne overdragelsesdokumenter, der er registreret hos kolonihaveforeningen sammen med kolonihaveforeningens bekræftelse af at have registreret disse ejere. Tinglysningsretten træffer herefter en konkret afgørelse om, hvorvidt tinglysning kan ske på det foreliggende grundlag.

Sælger er afgået ved døden. Hvordan skal der underskrives for rollen?

Hvis boets arvinger selv skal underskrive anmeldelsen digitalt, indsættes hver arving med rollen ”Boet efter afdøde” i trinnet ”Roller og underskriftsmetode”. Som underskriftsmetode markeres i ”Underskriftsmappe” for samtlige arvinger. Der skal markeres i ”Ingen underskrift” for rollen ”Sælger” (Boet efter afdøde), og i feltet ”Begrundelse” kan der fx skrives ”Ejer er afgået ved døden”.

Hvis anmeldelsen skal underskrives iht. registreret tinglysningsfuldmagt, skal der markeres i underskriftsmetoden ”Fuldmagt” for rollen ”Sælger” (Boet efter afdøde). Det er ikke nødvendigt at indsætte boets arvinger i anmeldelsen.

Hvis der skal anvendes (skifte-)fuldmagter for én eller flere arvinger, indsættes hver arving med rollen ”Boet efter afdøde” i trinnet ”Roller og underskriftsmetode”. Som underskriftsmetode markeres i ”Fuldmagt” for de arvinger, der ønsker at anvende en udstedt (skifte-)fuldmagt. Der skal markeres i underskriftsmetoden ”Underskriftsmappe” for øvrige arvinger. Der skal markeres i ”Ingen underskrift” for rollen ”Sælger” (Boet efter afdøde), og i feltet ”Begrundelse” kan der fx skrives ”Ejer er afgået ved døden”.

Læs mere i vejledningen
”Skiftefuldmagter og tinglysningsfuldmagter (pdf)”.

Sidst opdateret: 24. maj 2024