Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Hvis ejeren af en ejendom er afgået ved døden, skal boet efter afdøde registreres som ejer, inden arvingerne kan disponere over ejendommen.

Når skifteretsattesten er tinglyst, bliver du som arving eller ægtefælle registreret som medejer eller eneejer af ejendommen. Det er for eksempel nødvendigt, hvis du ønsker at belåne ejendommen, få indefrosset ejendomsskatterne eller sælge ejendommen. Det kan være praktisk at få skifteretsattesten tinglyst med det samme. Så undgår du at skulle lede efter den flere år senere. Er der gæld i ejendommen, kan det være nødvendigt at få tinglyst skifteretsattesten for at kunne få rentefradraget.

Ingen skifteretsattester til ”boet efter”

Når ejeren af en ejendom afgår ved døden, vil dette blive meddelt CPR-registeret via en digital dødsanmeldelse. Tinglysningsretten abonnerer på disse opdateringer, og der vil ske automatisk opdatering af Tingbogen, så adkomsthaveren ændres til "boet efter", hvis:

  • afdøde ejer fast ejendom på dødstidspunktet,
  • afdøde i tingbogen er opdateret med cpr-nr. og
  • dødsfaldet har fundet sted efter 15. januar 2011.

Det vil derfor ikke være nødvendigt at tinglyse skifteretsattest til "boet efter" i forbindelse med videresalg.

Vær opmærksom på, at der ikke er sket tinglysning af skifteretsattesten. Skifteretten modtager samtidig meddelelse om dødsfaldet, og har derfor ikke taget stilling til, hvordan afdødes bo skal behandles, eller hvem der er arvinger.

Der vil ikke ske opdatering for adkomsthavere med bopæl i udlandet, da CPR-registeret i så fald ikke registrerer dødsfaldet og heller ikke, hvis adkomsthaver er afgået ved døden på et tidspunkt, hvor cpr-nr. ikke fandtes.

Tinglysning af adkomst for arving eller ægtefælle, når der sker skifte

Der vil fortsat kunne tinglyses skifteretsattester, hvor en ejendom udlægges til den efterlevende ægtefælle. Udlæg til en arving skal anmeldes som et skøde.

Tinglysning af adkomst efter længstlevendes død, hvor førstafdøde ifølge tingbogen er ejer af ejendommen

Fremgår førstafdøde af skifteretsattesten for boet efter længstlevende, skal skifteretsattesten alene forevises i forbindelse med tinglysning af skøde til tredjemand.

Udenlandske dødsboer

Når en person, som er bosiddende i udlandet dør, vil boet blive skiftet i udlandet. Når et dødsbo, hvor afdøde ejer fast ejendom i Danmark, behandles i udlandet, foreligger der som udgangspunkt ikke en dansk skifteretsattest. Dette vil alene være tilfældet, hvis der indledes skiftebehandling i Danmark, fx fordi bobehandlingen i hjemlandet begrænser sig til aktiver i dette land.

Når der ikke kan forevises en dansk skifteretsattest ved tinglysning af salg eller arveudlæg skal der være vedhæftet øvrig dokumentation.

Det kan dreje sig om:

  • Dokumentation for, at skiftebehandlingen i det pågældende land omfatter den faste ejendom i Danmark. Dvs. at skiftebehandlingen i det pågældende land omfatter et universalprincip i forhold til afdødes aktiver.
  • Dokumentation for at dødsboet er udlagt til arvingerne – at de har overtaget bobehandlingen, ved fx privat skifte – eller at dødsboet er udlagt til behandling hos en anden, fx en eksekutor.  Der må ofte vedlægges dokumentation for det pågældende lands retsregler for dødsboskiftebehandling, fx ved udtalelse fra myndighed, responsum el.lign. For nogle lande kan dokumentationen være en attest, der svarer til en dansk skifteretsattest i det pågældende land.

De originale udenlandske dokumenter skal indscannes og vedhæftes, og som udgangspunkt skal dokumentet være oversat til dansk, da retssproget for Tinglysningsretten er dansk.

Læs om udenlandske dokumenter.

Hvis bobehandlingen omfatter fast ejendom i Danmark, skal arvingen også være opmærksom på boafgiftsloven § 9, stk. 2, om betaling af dansk boafgift af bl.a. værdien af fast ejendom i Danmark, selv om bobehandlingen har fundet sted i udlandet. Fristen for anmeldelse til Københavns skifteret er 6 måneder fra kendskab til arven – oftest fra dødsfaldet. Gå til Københavns byrets hjemmeside. Du kan kontakte skifteretten ved din lokale byret for yderligere information.

Tinglysning af adkomst for bo efter en udlænding uden cpr-nr. skal ske med dokumenttypen ”Navneændring Fast Ejendom”.

Fuldmagter

Tinglysningsfuldmagt oprettes på www.tinglysning.dk med afdødes navn og cpr-nr.

Ved uskiftet bo samt ægtefælle-/boudlæg skal fuldmagtsgiver være den efterlevende ægtefælle/arvingen(-erne). Skifteretsattest skal ikke medsendes.

Tinglysningsafgift

Spørgsmål & svar

Hvornår skal der anmeldes skifteretsattest, og hvornår skal der anmeldes skøde?

Se vejledningen "Skifteformer" ovenfor.

Hvordan får en eller flere arvinger tinglyst adkomst?

Hvis boet er udlagt til én eller flere arvinger, skal der tinglyses skøde, , hvor arving(erne) indsættes som køber(e). Eventuelle øvrige arvinger skal tiltræde med rollen "Boet efter afdøde".

Kan der tinglyses skifteretsattest, hvis der er tinglyst meddelelse om bobestyrerbehandling?

Nej. Hvis der ændres skifteform, så er der ikke længere tale om bobestyrerbo, og meddelelsen om bobestyrerbehandling skal aflyses. Herefter kan der anmeldes skifteretsattest/skøde afhængig af skifteform.

Hvis ikke der ændres skifteform, skal videreoverdragelse fra boet altid ske ved skøde, og bobestyreren skal tiltræde skødet.

En af arvingerne er umyndig, og der er udpeget en skifteværge. Hvordan skal der underskrives?

Arvingen skal indsættes med rollen "Boet efter afdøde" og der skal markeres i "Ingen underskrift". Skifteværgen indsættes med rollen "Værge". Skifteværgen skal underskrive personligt.

Hvad gør jeg, hvis afdøde eller efterlevende ægtefælle ikke har cpr-nr.?

Hvis afdøde eller efterlevende ægtefælle ikke har cpr-nr., skal dokumenttypen ”Navneændring Fast Ejendom” anvendes for at få opdateret adkomsten til boet efter. Hent evt. vejledning til ”Navneændring Fast Ejendom”.

Sidst opdateret: 21. marts 2022