Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

I de tilfælde, hvor personer ikke kan eller ikke ønsker at underskrive digitalt, kan der anvendes en fuldmagt.

Med en fuldmagt giver fuldmagtsgiver retten til at underskrive dokumenter videre til en tredje part, fx dennes advokat. Fuldmagter skal altid foreligge i original for Tinglysningsretten.

Reglerne om brug af fuldmagter i forbindelse med tinglysning findes primært i tinglysningslovens kapitel 7 a og i bekendtgørelse nr. 763 af 20. juli 2009 om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden (adgangsbekendtgørelsen) kapitel 3.

Fuldmagten kan enten registreres inden anmeldelsen af dokumenterne til tinglysning, eller fuldmagten kan fremsendes i forlængelse af tinglysningen af dokumentet. Fremsendes fuldmagten i forlængelse af tinglysning af dokumentet, skal den indeholde en henvisning til dokumentets dato-løbenummer, så fristen på dokumentet kan slettes. Er der ikke henvisning til det tinglyste dokument, skal anmelder oprette en anmodning om, at fristen bliver slettet, på Tinglysningsrettens kontaktformular. Dokumentets dato/løbenr. skal fremgå af henvendelsen.

For at kunne danne grundlag for automatisk tinglysning, skal fuldmagter udarbejdes efter reglen i § 7 i bekendtgørelse nr. 763 af den 20. juli 2009 om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden (adgangsbekendtgørelsen).

Når fuldmagtsgiver har dansk cpr-/cvr-nr., skal fuldmagten oprettes digitalt på tinglysning.dk, enten

- med digital underskrift og automatisk digital registrering, eller

- ved at udskrive og fremsende fuldmagten med original (blæk) underskrift til Tinglysningsretten.

Se evt. vejledningen "Fuldmagt (fast ejendom) hvor fuldmagtsgiver har dansk cpr-/cvr-nr." (pdf).

Når fuldmagtsgiver ikke har dansk cpr-nr./cvr-nr. benyttes blanketten ”Fuldmagt til brug for
tinglysning (fast ejendom)”.
Se vejledningen "Fuldmagt (fast ejendom) hvor fuldmagtsgiver ikke har dansk cpr-/cvr-nr. "(pdf).

I ganske særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at oprette en fuldmagt efter reglen i § 7 – fx hvis fuldmagten skal indeholde begrænsninger – kan der anmeldes fuldmagt efter reglen i § 6 i adgangsbekendtgørelsen. Tinglysningsretten kan ikke anbefale brugen af fuldmagter efter § 6, da sagsbehandlingstiden, ved anvendelse af disse, forlænges væsentligt.

Findes der allerede en fuldmagt, der ikke opfylder kravene i tinglysningslovens § 49 b og adgangsbekendtgørelsens § 6, skal der udstedes en tinglysningsfuldmagt efter bekendtgørelsens § 7 med hjemmel i papirfuldmagten, der skal vedlægges til dokumentation.

Hvis fuldmagtshaver skal have ret til at videregive fuldmagten til underskrift ved tredjemand, skal det fremgå direkte af fuldmagten, at fuldmagtshaver må udstede en tinglysningsfuldmagt til tredjemand, eller at bemyndigelsen må videregives.

Dokumentation for underskrifter

Udskrives og underskrives fuldmagten på papir, skal der medsendes dokumentation for tegningsregler og/eller de tegningsberettigede personer.
Læs mere på siden "Underskrifter og dokumentation for selskaber, foreninger og andre juridiske personer".

Alt, der medsendes til registrering af fuldmagter, anvendes alene til godkendelse af tinglysningsfuldmagten. Dvs. at dokumenterne ikke uploades i bilagsbanken eller registreres på anden måde hos Tinglysningsretten.

Den medsendte dokumentation skal indeholde markering/fremhævelse af det relevante.

Originaldokumenter, der er medsendt som dokumentation, returneres til meddelelseshaver.

Hvis der skal vedhæftes udenlandsk dokumentation til fuldmagter til brug for tinglysning, er der en række ting, du skal være opmærksom på, for at Tinglysningsretten kan godkende denne dokumentation.​ 
Læs om udenlandske dokumenter.

Selvkontrahering

Fuldmagtshaver kan som udgangspunkt ikke disponere til fordel for sig selv. Gives der tilladelse til selvkontrahering, skal dette anføres særskilt på fuldmagten ved fuldmagtsgivers underskrift.

Skiftefuldmagter

For skiftefuldmagter gælder helt særlige vilkår. Læs mere i vejledningen ”Skiftefuldmagter og tinglysningsfuldmagter”.

Vitterlighedsvidner

Ved salg og pantsætning skal alle fuldmagter bekræftes af to vitterlighedsvidner. Advokater kan skrive til vitterlighed alene. Fuldmagtshaver kan ikke tiltræde som vitterlighedsvidne (pga. inhabilitet). Som følge heraf kan fx indehaveren af advokatfirma, der får fuldmagt, ikke skrive til vitterlighed.

Det skal fremgå af fuldmagten, at vitterlighedsvidnerne med deres underskrift bevidner dateringens rigtighed, underskriftens ægthed og fuldmagtsgivers myndighed, jf. tinglysningslovens § 49 b, stk. 2. Derfor bør vitterlighedsvidnerne skrive under umiddelbart efter fuldmagtsgiver. En efterfølgende tilføjelse af vitterlighedsvidnerne kan som udgangspunkt ikke ske.

Vidnerne skal angive deres navn og adresse, stillingsbetegnelse, cpr-nr., datering, personlig og tydelig underskrift. Oplysninger om vitterlighedsvidnerne skal være letlæselige. 

Det samme gør sig gældende, hvis personer uden dansk cpr-nr. skriver under til vitterlighed. Her skal der anføres et tilsvarende identifikationsnummer fx pas- eller kørekortnummer. Det skal fremgå, hvilken form for identifikation, der er anvendt. Der skal angives fuldstændig adresse inkl. land for udenlandske vitterlighedsvidner. Der skal ikke medsendes dokumentation for vitterlighedsvidners identitet.

Kravet om vitterlighedsvidner gælder aldrig for offentlige myndigheder.

Tilbagekaldelse af fuldmagt

En fuldmagt kan til hver en tid tilbagekaldes. Hvis fuldmagten er oprettet på tinglysning.dk, kan den tilbagekaldes af fuldmagtsgiver med MitID på tinglysning.dk under ”Fuldmagter”.

Er fuldmagten oprettet på blanketten "Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom), skal blanketten ”Tilbagekaldelse af fuldmagt” benyttes.
Hent blanketten "Tilbagekaldelse af fuldmagt" (pdf).

Spørgsmål & svar

Jeg har udskrevet en digital oprettet fuldmagt. I adressefeltet står der "manglende adresse på juridisk person". Er det en fejl?

Det er ikke en fejl.

Det betyder, at personen har udenlandsk adresse, er adressebeskyttet eller død, og vi kan derfor ikke videregive nogen adresse.
 
Fuldmagten skal indsendes til Tinglysningsretten på normal vis - uden at anføre adresse.

Hvornår og hvordan skal en fuldmagt, der skal anvendes i forbindelse med udstykning, registreres?

Før den matrikulære ændring anmeldes, kan fuldmagter registreres på den ejendom, hvorfra udstykning sker. Efter den matrikulære ændring er foretaget, skal fuldmagter registreres på den/de nyudstykkede ejendom(me).

Er fuldmagten registreret på afgivende ejendom før matrikulær ændring, men skal anvendes efter udstykning, skal oplysning herom anføres i anmeldelsens følgebrev.

Hvornår kan en notar erstatte vitterlighedsvidner?

Tinglysningsretten accepterer notarpåtegning i stedet for vitterlighedspåtegning. Dette gælder både for fuldmagter notarpåtegnet i Danmark og udlandet.

Hvad gør jeg, hvis fuldmagtsgiver er for svag til at underskrive på side 4?

Fuldmagten kan underskrives med ført hånd, jf. Danske Lov 5-1-7.
 
Teksten "Undertegnede vitterlighedsvidner erklærer, at fuldmagtsgiver har underskrevet fuldmagten med ført hånd, jf. Danske Lov 5-1-7, der er iagttaget" påføres fuldmagtens side 4 under underskriften. Vitterlighedsvidnerne underskriver umiddelbart efter fuldmagten på side 5.

Hvordan skal der underskrives af skifteværge, når der er udstedt fuldmagt til underskrift for "boet efter"?

Hvis "boet efter" underskriver iht. fuldmagt, og der er udpeget en skifteværge for en eller flere af arvingerne, skal rollen "Værge" indsættes i anmeldelsen, og skifteværgen skal underskrive rollen personligt. Det er ikke tilstrækkeligt, at skifteværgen sammen med evt. (andre) arvinger har underskrevet fuldmagten fra "boet efter".

Der skal underskrives for rollen "Værge" direkte med skifteværgens personlige MitID. Hvis skifteværgen er en professionel aktør med et cvr-nr., kan rollen "Værge" tillige oprettes ved skifteværgens cvr-nr., og skifteværgen skal herefter underskrive personligt med skifteværgens medarbejdersignatur indeholdende cpr-nr.

Hvis én af arvingerne i et bo underskriver med MitID, må fuldmagten ikke lyde på "Boet efter ...". Fuldmagten skal i stedet udfyldes med arvingernes cpr-nr. Én for hver arving.

Hvem kan bobestyrer/kurator give fuldmagt til?

En bobestyrer/kurator kan i begrænset omfang videregive sin bemyndigelse.
 
Tinglysningsretten vil med baggrund i retspraksis tillade en fuldmagt fra en bobestyrer/kurator til en advokat (cpr-nr.) ansat i samme advokatfirma, men ikke til firmaet eller til andre.

Bortfalder en fuldmagt ved fuldmagtsgivers død?

Ved fuldmagtsgivers død bortfalder fuldmagten, og der skal udfyldes en ny fuldmagt fra boets repræsentanter, hvis de ikke kan tiltræde anmeldelsen digitalt.

Hvad gør jeg ved en fejlscannet fuldmagt?

Tinglysningsretten anbefaler, at fuldmagter oprettes digitalt på tinglysning.dk, eftersom disse vil være fri for scanningsfejl. 

Er fuldmagten derimod oprettet på fuldmagtsblanketten ovenfor og ikke indscannet korrekt, kontaktes Tinglysningsretten via kontaktformularen. Her angives fuldmagtsgivers fulde cpr-nr. Den modtagne e-mail med fuldmagtsregistreringen skal vedhæftes.
Gå til vores kontaktformular.

Er anmeldelsen tinglyst med frist, skal dokumentets dato og løbenummer oplyses for at få fristen slettet samtidig hermed.

Kan man rette en skrivefejl i en fuldmagt oprettet på tinglysning.dk, alene ved at rette en af siderne?

Hvis fuldmagten skal have andet indhold, skal der oprettes en ny fuldmagt på tinglysning.dk, da stregkoden på 1. side er individuel for den enkelte fuldmagt og vil aktivere fuldmagten med det oprindelige indhold.

En fuldmagt med uoverensstemmelser på grund af ændrede sider vil blive afvist.

Jeg har sendt en fuldmagt til Tinglysningsretten. Hvorfor har jeg endnu ikke modtaget en registreringsmail?

Når fuldmagten er godkendt, bliver der sendt en registreringsmail til den, der har fået fuldmagten (fuldmagtshaver).

Er fuldmagten blevet afvist, bliver der sendt en kopi af afvisningsbrevet til anmelder/meddelelseshavers digitale postkasse, og fuldmagten bliver sendt retur til samme. 

På tinglysning.dk vælges "Fuldmagter". Under fanen "Fuldmagter jeg har modtaget" fremgår det, hvilke fuldmagter der er godkendt af Tinglysningsretten. Brug evt. "Ctrl" + "F" til at søge i listen. Fuldmagten kan åbnes, hvis du ønsker at se indholdet.

Jeg skal udstede en fuldmagt, der kan anvendes til at underskrive for mig som påtaleberettigede iht. en tinglyst servitut. Hvilken dispositionstype skal krydses af i tinglysningsfuldmagten ?

Fuldmagten skal afkrydses i pkt. 8.

I forbindelse med en fusion vil vi gerne ændre navn på adkomsthaver til det fortsættende selskab. Hvilke dispositionstyper skal krydses af i tinglysningsfuldmagten?

  • Fuldmagten skal afkrydses i pkt. 8 og/eller 10.

Hvis anmeldelse sker på dokumenttypen "Navneændring Adkomst Fast Ejendom", skal fuldmagten være korrekt registreret forud for anmeldelse, da denne dokumenttype ikke kan tinglyses med frist.

Sidst opdateret: 13. maj 2024