Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Når en medarbejder er registreret i Tinglysningsrettens prokuraregister, kan den pågældende underskrive bindende for virksomheden som tegningsberettiget, og tinglysning kan - alt andet lige - ske automatisk.

Registrering af medarbejdere (prokurister) skal ske ved at udfylde blanketten "Meddelelse om prokura til Den Digitale Tingbog" nedenfor. Sammen med blanketten findes også en kort vejledning.

Der kan gives tilladelse til at underskrive tinglysningsdokumenter generelt eller alene til at underskrive påtegninger på allerede tinglyste dokumenter (fx aflysninger).

Der kan ikke knyttes tegningsregler til ordningen med prokurister. Derfor skal prokuristen altid kunne underskrive alene.

Meddelelsen skal underskrives af virksomhedens tegningsberettigede og sendes til Tinglysningsretten. Når Tinglysningsretten har godkendt meddelelsen, indlæses de pågældende medarbejderes signaturcertifikater i prokuraregisteret af Tinglysningsretten. 
Læs om underskrifter for selskaber, foreninger og andre juridiske personer.

Meddelelsen er bindende for virksomheden, indtil Tinglysningsretten har bekræftet, at den er tilbagekaldt.

Ordningen kan kun bruges, hvor det er virksomheden, der er disponent (ejer, kreditor eller påtaleberettiget), og ordningen kan - for den enkelte medarbejder - ikke bruges i kombination med ordningerne som autoriseret anmelder eller som oprettet i tinglysningssystemets underskriftsdatabase som bemyndiget til at underskrive i henhold til fuldmagter udstedt til virksomheden. 
Læs mere om tinglysningssystemets underskriftsdatabase.

Brug af prokura/underskriftscirkulære ved registrering af tinglysningsfuldmagter

De tegningsberettigede i et selskab kan give prokura eller underskriftsbemyndigelse i et underskriftscirkulære til ansatte personer i selskabet. Det skal udtrykkeligt fremgå af prokuraen eller underskriftscirkulæret, hvad de pågældende har bemyndigelse til. Selskaber kan som udgangspunkt ikke afgive en generalfuldmagt, hvor de generelt fraskriver sig råderetten, da dette kan være i strid med tegningsreglerne.

En prokurist kan ikke overføre prokuraen til en anden, jf. erhvervsvirksomhedslovens § 7, stk. 4, at. Det er Tinglysningsrettens opfattelse, at ovenstående også gælder bemyndigelsen i henhold til et underskriftscirkulære.

Det er også Tinglysningsrettens opfattelse, at prokuristen eller de underskriftsberettigede som udgangspunkt heller ikke kan videregive bemyndigelsen til selskabets advokat eller andre personer via en tinglysningsfuldmagt. Tinglysningsretten er dog indstillet på at acceptere en videregivelse, hvis de tegningsberettigede udtrykkeligt har givet mulighed herfor i bemyndigelsen. Dette gælder dog ikke de personer, der er registreret i Tinglysningsrettens prokuraregister (se nedenfor). Disse personer kan aldrig videregive bemyndigelsen.

Prokuraen eller underskriftscirkulæret skal indsendes til Tinglysningsretten i original eller i en kopi bekræftet med original underskrift af de tegningsberettigede eller af en notar. En kopi bekræftet af en advokat accepteres ikke. En eventuel bekræftelse fra de tegningsberettigede eller en notar må maksimalt være 1 år gammel.

Blanket Sidst opdateret
Meddelelse om prokura til Den Digitale Tingbog pdf

30. december 2022

Spørgsmål & svar

Hvordan underskriver man i henhold til prokura?

Underskriftsmetoden for selskabet markeres i "Underskriftsmappe", og der kan indsættes en * eller prokuristens cpr-nr.

Det er vigtigt, at prokuristen underskriver med det MitID Erhverv, der er tilknyttet til virksomheden, der har givet prokura. Det kan enten være MitID Erhverv, Nøglefil eller Medarbejder Nøglekort.

Hvorfor får jeg afvist min underskrift, når I har godkendt mig som havende prokura for vores firma?

Det kan skyldes, du kun har prokura til at underskrive påtegninger, men du forsøger at underskrive et oprettende dokument.

Sidst opdateret: 24. januar 2024