Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

06 jan 2020

Vestre Landsret

Dom i sag om voldtægt af 9-årig pige

Dom om forvaring i sag om voldtægt af 9-årig pige

V.L. S-1508-19

Vestre Landsret har i dag stadfæstet Retten i Holstebros dom afsagt den 5. juli 2019, hvor en nu 36-årig mand var idømt forvaring efter at være fundet skyldig i en sag om voldtægt efter straffelovens § 216, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. til dels § 225, og frihedsberøvelse efter § 261, stk. 1. Sagen blev behandlet under medvirken af domsmænd, da tiltalte havde fravalget nævningesagsbehandling.

Tiltalte havde den 13. juni 2018 i en mindre vestjysk by fået en 9-årig pige til at stige ind i sin bil. De var kørt til et øde sted tæt ved Limfjorden, hvor tiltalte, der under kørslen havde haft en kniv fremme, under trussel om at slå pigen havde fået hende til at tage sit tøj af, hvorefter tiltalte havde tiltvunget sig samleje med pigen. Tiltalte var ved dom afsagt i 2008 straffet med fængsel i 3 år for at have voldtaget en 12-årig pige, og han var ved en dom fra 2011 straffet med fængsel i 3 år og 6 måneder inkl. reststraf fra den første dom for at have forsøgt at opnå samleje med 11 piger, hvoraf 3 var under 12 år. Retslægerådet havde til brug for den nye sag udtalt, at tiltalte efter Retslægerådets opfattelse frembød en sådan væsentlig fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, at anvendelse af forvaring i stedet for fængsel kunne være påkrævet for at forebygge denne fare.

Tiltalte havde anket byrettens dom med påstand om frifindelse, men landsretten har været enig med byretten i, at tiltalte var skyldig, og at tiltalte skulle idømmes forvaring.

Pigen har fået tilkendt en godtgørelse for tort på 200.000 kr.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.