Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

31 jan 2020

Vestre Landsret

Dom i erstatningssag mod ledelse og revision i ebh bank a/s

B-0427-11

Vestre Landsret har den 31. januar 2020 afsagt dom i en sag, hvor Finansiel Stabilitet havde rejst erstatningskrav mod medlemmer af ebh bank a/s’ direktion, bestyrelse og eksterne revision efter bankens økonomiske sammenbrud i slutningen af 2008. Blandt de sagsøgte var bestyrelsesformanden i ebh bank, nu afdøde Egon Korsbæk, og bankens administrerende direktør, Finn Strier Poulsen. De øvrige sagsøgte var ni bestyrelsesmedlemmer, en direktør i banken, revisionsfirmaet BDO og tre revisorer fra BDO.


Da sagen blev anlagt i december 2010, var erstatningskravet mod alle de sagsøgte på 700 mio. kr. Finansiel Stabilitet har under sagen nedsat sine krav, så kravene mod de enkelte sagsøgte endte med at være i størrelsesordenen mellem 202 mio. kr. og 550 mio. kr.


Finansiel Stabilitet påstod ikke, at de sagsøgte var erstatningsansvarlige for det samlede tab ved bankens økonomiske sammenbrud. Finansiel Stabilitet mente derimod, at de sagsøgte var ansvarlige for bankens tab ved en række konkrete udlån og garantier m.v., og Finansiel Stabilitet gjorde derfor i alt 30 erstatningskrav gældende vedrørende disse dispositioner.


Ved landsrettens dom blev alle de sagsøgte frifundet, bortset fra at Finn Strier Poulsen blev dømt til at betale en erstatning på lidt over 2 mio. kr. Finansiel Stabilitet havde krævet, at han skulle betale en erstatning på næsten 550 mio. kr.


Landsretten fandt det ikke godtgjort, at ebh bank havde været indrettet og drevet på en måde, der i sig selv kunne begrunde et erstatningsansvar for de sagsøgte medlemmer af bankens bestyrelse og direktion for tab på de udlån og garantier m.v., som Finansiel Stabilitets erstatningskrav vedrørte. Det beroede således på en konkret vurdering af de enkelte dispositioner, om de sagsøgte ledelsesmedlemmer kunne pålægges erstatningsansvar.


Landsretten fandt Finn Strier Poulsen erstatningsansvarlig i et tilfælde, hvor banken købte et pantebrev af hans hustrus selskab, efter at pantebrevets debitor havde anmeldt betalingsstandsning. Erstatningen blev fastsat til 2.083.741,67 kr. Landsretten fandt også, at Finn Strier Poulsen i forbindelse med nogle andre dispositioner vedrørende pantebreve havde udvist ansvarspådragende adfærd, men det var ikke godtgjort, at banken som følge heraf havde lidt tab.


De øvrige sagsøgte medlemmer af bankens ledelse blev som nævnt frifundet. Revisionsfirmaet BDO og de tre sagsøgte revisorer blev ligeledes frifundet.


Selv om andre retssager har angået større beløb, er der formentlig tale om den mest omfattende sag, der hidtil er behandlet ved domstolene her i landet. Retssagen har varet 9 år, og sagens bilag fylder mere end 80.000 sider. Selve hovedforhandlingen i sagen strakte sig over 149 retsmøder i perioden fra den 4. september 2017 til den 25. juni 2019. Der deltog som regel 13 advokater i retsmøderne under hovedforhandlingen, og der blev afgivet forklaringer af 15 sagsøgte og 43 vidner. Landsrettens dom og gengivelsen af forklaringerne fylder tilsammen cirka 3.600 sider.


Ved landsrettens dom er Finansiel Stabilitet blevet dømt til at betale næsten 121 mio. kr. i sagsomkostninger.


Sagen blev anlagt ved Retten i Hjørring, men på grund af sagens principielle karakter blev den i februar 2011 henvist til Vestre Landsret, der har behandlet sagen som første instans.


Dommens begrundelse og resultat (delvist anonymiseret) kan læses via følgende link:


Hele dommen vil blive anonymiseret. Som følge af dommens omfang vil arbejdet hermed være af længere varighed.


Henvendelse om sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.


Sagen er behandlet af landsretten under sagsnr. V.L. B-0427-11.